Page 18

Sytyke_4_2015

Digimaailma kutsuu ikäihmi-siä hyötymään eduistaan. Vastahakoisia on, mutta osa toteaa sähköiseen asioin-tiin siirtymisen olevan väis-tämättä 18 Sytyke 4 • 2015 edessä. On siis han-kittava jokin laite ja siihen nettiliittymä, lisäksi tarvitaan tietoa ja taitoa. ENTER ry opastaa Helsingin seudulla ikäihmisiä tie-totekniikan käytössä. Me vapaaehtoiset ver-taisopastajat opastamme sekä tietokonei-den että mobiililaitteiden käyttöä. Tarkas-telen asiaa kokemukseni perusteella mo-biililaitteiden näkökulmasta. Ikäihmisiin kuuluu valtava joukko ih-misiä, joilla on monipuolisia kiinnostuk-sen kohteita – koulutus, ammatti, harras-tukset, vanhemmuus, isovanhemmuus ja muut elämänvaiheet menestyksineen ja kolhuineen ovat kerrostuneet henkiseksi pääomaksi. Toki osa ikääntyneistä on kä-pertynyt muutosvastarintaan, mutta paljon on niitä, jotka ottavat ajan kanssa asiois-ta selvää: tutkivat laitteiden käyttöoppai-ta, googlaavat ja hakeutuvat ikäihmisille kohdistetuille luennoille. Ikäihmiset ovat kiinnostava kohde palveluiden suunnitteli-joille, kohderyhmä vain vaatii oikeanlaista lähestymistapaa. Osa iäkkäistä on hankkinut hyvät tie-totekniikkataidot, osa on vasta tiedosta-nut taitojen tarpeen ja harkitsee laitteen hankintaa. Älypuhelimet ovat syrjäyttäneet näppäinpuhelimet myös ikääntyneen kän-nykkänä. Puhelin on seniorille kommuni-koinnin väline, mutta sillä halutaan myös hakea tietoa, seurata tapahtumia, ottaa ku-via, katsella karttoja ja jopa pelailla – sitä samaa, mitä nuoremmatkin tekevät. Tätä voi kuvata erään iäkkään rouvan sanoin: "Nyt ymmärrän, miksi nuoret bussiin tul-lessaan ottavat heti kännykkänsä esiin. Niin minäkin varmaan teen, kun täältä opastuk-sesta lähden!" Laskujen maksaminen nettipankissa oh-jaa laitteen hankintaa. Kosketusnäyttöpu-helin ei taivu iäkkään käsissä helposti net-tipankin käyttämiseen. Monet hankkivat kannettavan tietokoneen, mutta tabletti on valloittanut ikäihmiset. Tabletti on kom-pakti kokonaisuus ja helppo käsiteltävä sil-loinkin, kun hienomotoriikka on heiken-tynyt. Tabletti ei mene sekaisin, käyttäjä ei eksy vaarallisesti eikä laite vaikuta helpos-ti särkyvältä. Tilit esteinä Heti alkuvaiheessa nousee ikäihmisen di-giloikan eteen ensimmäinen ja aika simp-peliltä kuulostava este, TILI. Jotta älypuhe-limesta tai tabletista saisi tehoa, tarvitaan käyttöjärjestelmän mukainen käyttäjätili (user account). Kohtaamme opastuksissa jopa yli vuoden vanhoja laitteita, joita ei ole koskaan päivitetty, tai tabletteja, joissa ovat pelkästään laitteen omat appsit. Joko ei ole luotu tiliä, se on jätetty aktivoimatta tai tilin palautustiedot on jätetty täyttämät-tä. Tavallisesti selityksenä on: ”myyjä siel-lä liikkeessä laittoi tämän nopeasti käyttö-kuntoon” tai ”sukulaismies hoiti kaiken”. Asiakas ei joko ole saanut käyttäjätunnusta salasanoineen tai ei ole ymmärtänyt niiden merkitystä. Monesti opastettavalla ei ole mitään muistikuvaa salasanasta. Ikäihmisille tili on aina ollut pankkitili – digitilit epäilyttävät. Kun Google-, Micro-soft- tili tai Apple ID on luotu, saattaa opas-tettava kysyä: "Pitääkö tämä tili ilmoittaa pankille?" Esimerkki on karkea, mutta ei niinkään naurettava. Juuri eläkkeelle jää-neillä, vuosikaudet tietoverkoissa toimi-neillakin saattaa olla vaikeuksia uusien laitteidensa tilien kanssa. Vaikka tilin kä-site olisi tuttu, joillakin on suuri pelko tie-tojen haltuunotosta tilien kautta. En kyllä rekisteröidy! Seuraava suuri kynnys on rekisteröitymi-nen palveluiden käyttäjäksi, kirjautumi-nen, tunnistautuminen. Vastikään eläköi-tyneetkin saattavat välttää kaikkea kirjau-tumista vaativaa, ehkä sähköpostia tai Fa-cebookia lukuun ottamatta. Ei auta vaikka olisi korkea koulutustaso, takana upea ura ja rekisteröitymisen hyödyt tiedossa. Seli-tys voi olla: ”juuri pääsin eroon sähköpos-tihelvetistä”, ”minulla ei ole tähän aikaa”. Hävettää kaiketi, ettei selviä hermostumat- Aulikki Uusitalo-Kasvio, vertaisopastaja ENTER ry ENTER on minulle loistava vapaaehtoistyöyhteisö, jossa tavallaan jatkan aiempaa työuraani. Samalla saan tehdä tärkeää ja mielekästä työtä sekä pysyä mukana digitalisaation kehityksessä. Sähköposti: uusikas@gmail.com TILIT SELVIKSI – IKÄIHMISTEN DIGIPALVELUISSA ON VIELÄ KEHITTÄMISTÄ


Sytyke_4_2015
To see the actual publication please follow the link above