Page 19

Sytyke_4_2015

Sytyke 4 • 2015 19 ta yksinkertaisesta rekisteröitymisestä. Tai elämänkokemus ja sukulaisten pelottelut ovat tehneet varovaiseksi: ”Mihin tietoja-ni käytetään?” Ikäihmisiä kiinnostaa sähköinen asioin-ti, mutta palveluja hyödynnetään vähän sii-hen nähden, kuinka paljon ne helpottaisi-vat arkea. Kiehtoo ajatus, että marttaker-hot ja vastaavat kautta maan ottaisivat oh-jelmaansa Sähköisen asioinnin illat, joissa harjoiteltaisiin erilaisten palveluiden käyt-töä, huvia ja hyötyä. Tilattaisiin "leikisti" matkoja, varattaisiin lippuja kulttuuritilai-suuksiin ja pidettäisiin hauskaa. Tutustut-taisiin suomi.fi-palvelun monipuoliseen tarjontaan ja kaikki loisivat itselleen Kan-salaisen asiointitilin. Ennen toimeen tart-tumista olisi kuitenkin päätettävä, pyyde-täänkö kerholaisia ottamaan mukaan pank-kitunnuksensa, jotta päästään alkuun! No ei todellakaan, vaan: Harjoitellaan demo-jen avulla! Niin – kunpa olisikin demoja! Muutaman pankkiryhmän ja verottajan de-moilla ei vielä kiinnostus viriä. Hallitsetko itse tunnistautumistavat? Ikääntynyt pelkää tekevänsä netissä jotain vaarallisen hölmöä. Reippaaseen kokeiluun eivät ainakaan rohkaise monet oudot kä-sitteet: tunnistautuminen verkkopankki-tunnuksilla, kirjautuminen Facebook-tiliä käyttäen, mobiilivarmenne, TUPAS-tun-nistautuminen, vahva tunnistautuminen, sähköinen varmenne, kansalaisvarmenne, toimikortti, varmennekortti, sähköposti-varmenne... Saadaanko seniorit siirtymään sähköi-seen asiointiin opastamalla ikäihminen ja varmenne kerrallaan, pedagogiikkaa tehos-tamalla, eri tahojen yhteistyönä suunnitel-luilla tietoisku-kampanjoilla vai löytyykö ratkaisu palvelumuotoilusta, käytettävyys-suunnittelusta? Odotan innovatiivisia ratkaisuja tai Vi-ron mallin kaltaista tunnistautumista voi-daksemme poistaa esteitä ikäihmisten säh-köisestä asioinnista. n Maassamme toimii muutamia ikäihmi-siä neuvovia RAY:n tukemia tietotekniik-kayhdistyksiä, joilla on yhteinen tavoi-te: Ikäihmiset tasavertaisina toimijoina digitalisoituvassa yhteiskunnassa. ENTER ry on Helsingin seudulla toimiva yli 600 jäsenen yhdistys, jonka tarkoitus on kehittää sekä jäsenistönsä että muiden ikä-tovereidensa tietoteknisiä taitoja. Toiminta pohjautuu vapaaehtoiseen henkilökoh-taiseen vertaisopastukseen. Vuosittain yhdistyksen piirissä opastetaan yli 4000 henkilöä ja lisäksi lähes sadassa tietoiskus-sa käy yli 3000 kuulijaa. Opastuspisteitä on kirjastoissa ja palvelukeskuksissa. ENTER ry Helsingin seutu – www.entersenior.fi Joen Severi ry Joensuu – www.joenseveri.fi Mukanetti Tampereen seutu – www.mukanetti.net Savonetti Kuopion seutu – www.savonetti.fi


Sytyke_4_2015
To see the actual publication please follow the link above