Page 23

Sytyke_4_2015

Sytyke 4 • 2015 23 Kansalaisten yhdenvertaisuus Kansan-taloudelliset hyödyt tintäinfrastruktuurin ja sen varaan rakentu-vien palveluiden kasvava merkitys. Korke-aan ikään elävien osuus kasvaa hyvin nope-asti – on arvioitu, että 90 vuotta täyttävien määrä nousee 37 % vuodesta 2011 vuoteen 2017. Jo tällä hetkellä 75 vuotta täyttäneitä on puoli miljoonaa. Kun perinteisellä ta-valla hoidettavien palveluiden saatavuus kutistuu kustannuspaineiden johdosta, niin nopeasti yleistyvien sähköisten palve-luiden käytettävyys ja esteettömyys on yhä tärkeämpi kansantaloudellinen tekijä. Palveluiden käytettävyyden ja esteettö-myyden korostuva vaade kattaa vammais-ten ja muiden esteellisten sekä ikääntyvän väestön itsenäisen oman välittömän asioin-tipalveluiden käytön. Lisäksi sen tulee kat-taa mm. yhteydenpito sukulaisiin, ystäviin, omaishoitajiin, edunvalvojiin ja vastaaviin tukirooleihin sekä julkisen ja yksityisen sektorin muihin palveluorganisaatioihin. Kyse on yhä kattavammin arjessa suoriu-tumisen kokonaisuudesta, missä ulkoiset yhteydet yhä voimakkaammin hoituvat uuden tieto- ja viestintätekniikan varassa. Oma kasvava sarkansa ovat kehitteillä olevat monet käyttäjän fyysisen ja henki-sen Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen kunnon itsediagnoosia ja yleensä it-senäistä elämää tukevat erityiset tieto- ja viestintätekniset tuotteet ja palvelut paikal-lisina tai tietoverkoissa käytettyinä. Näiden palveluiden tulisi olla käytettävyydeltään ja esteettömyydeltään erityisen laadukkaita ja esimerkillisiä. Kehittämistyössä tarvitaan laajaa instru-menttien joukkoa, jotta käytettävyys ja es-teettömyys laajalla rintamalla voisivat ede-tä. Tämä edellyttää tiivistä ja tuloksellista toimija- ja viranomaisyhteistyötä. Merkittävä on myös työpaikoilla ole-van tieto- ja viestintäteknisen varustuk-sen yleinen käytettävyys- ja esteettömyys-taso. Kiinteä tai mobiili työpaikka koros-taa teknisen varustuksen hallinnan ja käy-tettävyyden säilyvyyden ja esteettömyyden paranemisen ja varmistamisen tärkeyttä. Esteettömyys on laatua, johon kannattaa investoida. Hedelmällinen metodiikka on myös so-veltaa arvioinnissa ”pihtiliikettä” eli arvioi-da palveluiden käytettävyyden ja esteettö-myyden hyötyjä ja haittoja sekä niistä seu-raavia kustannuksia, jolloin esteettömyy-teen panostamisen hyödyt avautuvat konk-reettisesti ja kattavasti. Käytettävyys ja esteettömyys eivät vali-tettavasti tällä hetkellä mahdu uusimpien ja näyttävimpien palveluiden toteutuksen työkaluvalikoimaan ja niiden osaamisen ammatillinen arvostus on puutteellista. Arvostusta haetaan mieluummin näyttä-vyydellä mutta ei käytettävyydellä ja es-teettömyydellä, joiden julkista ja näky-vää arvostusta on nostettava. Olennaista on myös, että käytettävyys ja esteettömyys saavat riittävän osuuden alan henkilöstön koulutuksessa ja valmennuksessa. Asiantilan parantaminen vaatii julkisen vallan aktiivisuutta ja yhteistyötä pohjau-tuen mm. edellä hahmotellun peruste-lukaavion näkökulmiin. Käytettävyyden ja esteettömyyden kysyntää tulee vaatia ja rohkaista, jolloin tarjontaa tulisi lisää markkinoille. Aihepiirin kansainväliseen työhön ja kansainvälisen kehityksen aktii-viseen seurantaan on myös panostettava entistä enemmän. n Käytettävyyden ja esteettömyyden perustelukehikko


Sytyke_4_2015
To see the actual publication please follow the link above