Page 24

Sytyke_4_2015

DIGITAALISET PALVELUT JA KÄYTTÖKOKEMUS 24 Sytyke 4 • 2015 IT-TRADENOMIEN OPETUKSESSA Suomi jatkaa edelleen yhtenä digitalisoitumisen kärkimaista. Monilla digitalisoitumisen alueilla on kuitenkin yhä kehitettävää. Korkeakoulusektori ymmärtää vastuunsa ja vastaa jo haasteeseen. Digitaalisten palveluiden keskiössä on käyttökokemus, mikä näkyy myös koulutuksen sisällössä. Maailman johtavissa digitalisoitu-neissa yrityksissä toimitaan käyttö-kokemus edellä Kotisivut eivät ole enää vain kotisivut, vaan nyt tulevat digitaaliset palvelut! Digi-taalisuuden vaikutukset ulottuvat suoma-laisessa yhteiskunnassa jo miltei kaikille aloille. Digibarometri 2015 lupaa Suomel-le hyviä edellytyksiä digitalisoitumisen hyötymisestä. Edelliseen Digibaromet-riin verrattuna kehitystä on tapahtunut erityisesti siinä, miten yritykset käyttävät digitaalisia palveluita. Muutoksen taustal-la nähdään erityisesti pilvipalvelujen käy-tön lisääntyminen. Vaikka digitalisaatio laajenee, suomalaisissa yrityksissä on tois-taiseksi hyvin vähän verkkoliiketoimintaa. Kiistatta on selvää, että digitalisaatio luo uusia palveluja ja uutta liiketoimintaa. Di-gibarometrin mukaan tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan ole vielä toistaiseksi onnis-tuttu hyödyntämään. Syynä tähän voidaan nähdä suomalaisten yritysten johdon ym-märtämättömyys ja hidas syttyminen di-gitalisaation tarjoamiin mahdollisuuk-siin. Kuitenkin maailmassa on jo lukui-sia digitalisoituneita yrityksiä. Applen, Googlen ja Facebookin kaltaisia maailman johtavia digitalisoituneita yrityksiä yhdis-tää yksi asia – ne toimivat käyttökokemus (tai käyttäjäkokemus) edellä. Apple kiin-nittää kaikissa rekrytoinneissaan huomiota hakijan ymmärrykseen käyttökokemuksen merkityksestä. Googlen ensimmäinen filo-sofia kymmenen kohdan listalla on priori-sointi ja keskittyminen käyttäjään ja hänel-le tarjottavaan parhaaseen mahdolliseen käyttökokemukseen. Digitalisoituvien yritysten liiketoimintamallit muutoksessa Yritysten mahdollisuus digitaalisten pal-velujen kehittämisessä ja palveluihin vah-vasti liittyvän käyttökokemuksen merkitys näkyvät it-tradenomien koulutustarpeissa. Koulutustarjonnassa on otettu huomioon, että digitalisoituminen on muuttamassa voimakkaasti yritysten liiketoimintamal-leja. Samaan aikaan ict-alan työ on mur-roksessa, kun perinteisiä ict-alan työteh-täviä on jäämässä kokonaan pois ja sa-maan aikaan tilalle on syntymässä uusia ammatteja. Nämä uudet ict-alan työteh-tävät edellyttävät myös uutta osaamista. Digitaalisten palveluiden kehittäminen edellyttää entistä vahvempaa innovoin-titaitoa ja asiakkaan tarpeiden ymmär-rystä. Käyttökokemuksen merkitys koros-tuu perinteisen ohjelmistokehitysosaami-sen rinnalla. Myös työskentelytavat ovat muuttumassa. Ict-kehitystyö on aiempaa ketterämpää ja nopeatahtisempaa. Yritys-ten verkkoliiketoimintaa tukevien digi-taalisten palvelujen suunnittelu ja tuot-taminen vaativat toisaalta ict:n ja toisaal-ta yrityksen liiketoiminnan laaja-alaista ymmärrystä. Tämä osaamisen yhdistelmä löytyy it-tradenomilta. It-tradenomi ottaa huomioon käyttö-kokemuksen digitaalisten palvelujen kehittämisessä Haaga-Heliasta valmistuvilla it-tra-denomeilla on vaihtoehtona mahdol- Niina Kinnunen lehtori (tietojenkäsittely), Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa 1.8.2005 alkaen etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi KTT Väitös 19.9.2015 Vaasan yliopistossa, aiheena: ”Tietoturvaohjeistusten noudattamisen motivaatio ja sen muuttuminen” Väitöstiedote: http://www.uva.fi/fi/news/kinnunenvaitos/ Väitöskirjan tilaus ja ladattava pdf: http://www.uva.fi/fi/research/publications/orders/ database/?julkaisu=808 Käyttökokemus on digitaalisten palvelujen kehittämisen keskiössä.


Sytyke_4_2015
To see the actual publication please follow the link above