Page 25

Sytyke_4_2015

Sytyke 4 • 2015 25 It-tradenomin vahvuus on ict- ja liiketoimintaosaamisen laaja-alainen yhdistelmä. lisuus profiloitua digitaalisten palvelui-den kehittämiseen. Tavoitteena on, että digitaalisten palveluiden ammattilainen tietää digitaalisen palvelun merkityksen ja osaa innovatiivisesti luoda palvelul-le tarkoituksenmukaista protoa. Tavoit-teena on, että valmistunut it-tradenomi osaa tuottaa digitaalisia palveluja nykyai-kaiselle liiketoiminnalle ja osaa tuotteis-taa palvelun. Osaamisen keskiössä on ta-voite, että it-tradenomi osaa ottaa huomi-oon käytettävyyden ja käyttökokemuksen digitaalisessa palvelussa. Digitaalisiin palveluihin profiloituvan it-tradenomin koulutuksessa käyttökoke-mukseen yhdistetään vahvasti käyttäjäpol-kujen tunnistaminen ja käytettävyyden ana-lysointi. Näin opiskelija ymmärtää käyt-tökokemuksen koostuvan käyttäjän kan-nalta merkityksellisestä arvontuotannon prosessista. Prosessiin voi liittyä erilaisia palvelutuokioita, kontaktipisteitä ja inter-aktioita palveluntuottajan, erilaisten käyt-töliittymien ja muiden palvelun käyttäjien kanssa. Käyttökokemuksia on yhtä monta kuin on käyttäjiä. Toisaalta käyttökokemus-ta ei ole milloinkaan mahdollista ohjata täydellisesti. Nämä ovat haasteita, joita it-tradenomin tulee pystyä tiedostamaan ja ottamaan huomioon digitaalisten palvelu-jen kehittämisessä. Hänen tulee osata käyt-tää erilaisia menetelmiä käyttökokemuksen kartoittamiseen ja suunnitteluun sekä osata soveltaa niitä tilanteeseen sopivalla tavalla. Käyttökokemusta tulee osata tarkastella ja kehittää sekä kokonaisuutena että yksittäi-siin osiin syventyen. Digitaalisiin palveluihin profiloituvan it-tradenomin tulee ymmärtää eri sidosryh-mien osallistumisen merkitys kehitystyön onnistumiseen. Hänen on kyettävä sovel-tamaan erilaisia työtapoja ja menetelmiä osallistavassa suunnittelussa. Koulutuksen jälkeen hän osaa muuntaa käyttäjän koke-muksesta esiin nousevat ongelmakohdat tai muut palvelukokemuksen kannalta mer-kittävät hetket palveluratkaisuiksi ja pal-veluelementeiksi. Lisäksi hän osaa kuvata ratkaisunsa siten, että siitä voidaan viestiä palvelun kehityksen eri sidosryhmille, sekä validoida prosessissa syntyneen suunnitel-man ja muokata sitä validoinnin tulosten mukaisesti. On ennustettu, että tulevaisuudessa ict-osaajat tekisivät entistä enemmän yhteis-työtä niin viestinnän ja markkinoinnin kuin tuotekehityksenkin kanssa. Jos poh-ditaan käyttökokemusta digitaalisten pal-velujen tulevaisuudessa, ennuste on hyvin-kin tarkkanäköinen. It-tradenomit ovat luo-massa tätä maailmaa vahvassa yhteistyössä liiketoiminnan kanssa. Kotisivut eivät ole enää vain kotisivut, vaan nyt tulevat digi-taaliset palvelut! n


Sytyke_4_2015
To see the actual publication please follow the link above