Page 4

Sytyke_4_2015

Tarkoittaako hyvä esteettömyys näkövammaiselle myös hyvää käytettävyyttä? Ei oikeastaan. Käytettävyydeltään hyvää eli tuloksellista, tehokasta ja miellyttävää järjestelmää ei toteuteta seuraamalla pelkästään esteettömyysohjeistuksia kuten Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Käytännössä visuaalista verkkosivua ei muunneta miellyttäväksi auditiiviseksi käyttäjäkokemukseksi vain esteitä poistamalla, vaan verkkosivun ”auditiivista käytettävyyttä” on mietittävä uusin korvin. 4 Sytyke 4 • 2015 Tapio Haanperä (Tapio.Haanpera@aalto.fi) ja Sirpa Riihiaho (Sirpa.Riihiaho@aalto.fi) työskentelevät strategisen käytettävyyden tutkimusryhmässä (STRATUS) Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulussa. Verkkosivustojen käytettävyys uusin korvin Usein ajatellaan, että ruudunlukuoh-jelmat lukevat käyttäjälle ääneen sen, mitä verkkosivulla näkyy. Tä-mä ei pidä täysin paikkansa, sillä oikeastaan ruudunlukuohjelmat lukevat verkkosivun HTML-koodin mukaan lukien logot, navi-gaatiorakenteet ja mainokset. Hyvä HTML-koodaus mahdollistaa sen, että ruudunlu-kuohjelman käyttäjille osa verkkosivun si-sällöstä jätetään kokonaan esittämättä tai esitetään jollain muulla tavalla. Heille voi-daan esittää myös jotain sellaista, mitä vi-suaalisessa esityksessä ei näy. Käytettävän esteettömyyden suunnitteluohjeita Tutkiessamme eri hakukoneiden käyttöliit-tymiä näkövammaisten kannalta huoma-simme, että niissä oli selkeitä käytettävyys-ongelmia (Haanperä & Nieminen, 2013). Parhaassa tapauksessa sokea käyttäjä pys-tyi löytämään ensimmäisen hakutuloksen yhdellä näppäinpainalluksella, mutta huo-noimmissa käyttöliittymissä siihen vaadit-tiin käyttäjältä jopa 42 näppäinpainallus-ta. Näiden havaintojen sekä Web Acces-sibility In Mind (WebAIM) ja WCAG 2.0 -ohjeistusten pohjalta kehitimme ohjeet, joilla saadaan parannettua ruudunlukuoh- jelman käyttäjien käyttökokemusta verkko-sivuista. Keskeinen tavoitteemme oli laatia ohjeet, joiden avulla sokea käyttäjä löytää nopeasti ja vaivattomasti haluamansa si-sällön verkkosivuilta. Ohjeet ottavat kan-taa muun muassa otsikkorakenteeseen, si-vun lukemisjärjestykseen, linkkien nimiin ja maamerkkeihin. Esittelemme lyhyesti keskeisimpiä ohjeita. Suunnittele sivun otsikkorakenne varhain Suurin osa ruudunlukuohjelman käyttäjis-tä selaa sivua otsikkotasojen avulla. Tämän vuoksi on tärkeää, että otsikot on merkit-ty oikeaoppisesti HTML-koodiin käyttäen <h1>, <h2>,… ja <h6> -elementtejä. Otsi-koiden tarkoitus on luoda sivulle hyvä ja selkeä rakenne, jossa eri osien välillä on helppo navigoida ja jossa on helppo ym-märtää, mitä kunkin otsikon alta löytyy. Otsikkorakennetta kannattaakin miettiä sivun sisällysluettelona. Hyvin suunniteltu otsikkorakenne auttaa käyttäjää: • siirtymään nopeasti ja vaivattomasti sivun sisällä eri osioiden ja aiheiden välillä. • jäsentämään ja havainnollistamaan sivua paremmin. Suunnittele sivun lukemisjärjestys Normaalisti näkevälle käyttäjälle voidaan sivun visuaalisella ulkoasulla ja elementti-en asettelulla helposti esittää, mitkä asiat ja osat liittyvät toisiinsa. Ruudunlukuohjel-man käyttäjälle sivun tieto esitetään audi-tiivisessa muodossa lineaarisesti, elementti kerrallaan. Tällöin asioiden ja osien väli-set erottelut ja yhteydet helposti hämär-tyvät. Siksi on tärkeää, että lukemisjärjes-tys on looginen, tärkeimmät ja olennai-simmat asiat löytyvät vaivattomasti, siirty-mät osiosta toiseen on helppo huomata ja käyttäjä pystyy koko ajan hahmottamaan, missä kohdassa sivua hän on. Hyvin suunniteltu ja ymmärrettävä luke-misjärjestys auttaa käyttäjää: Huonoimmissa käyttöliittymissä vaadittiin jopa 42 näppäinpainallusta.


Sytyke_4_2015
To see the actual publication please follow the link above