Page 5

Sytyke_4_2015

Sytyke 4 • 2015 5 • ennakoimaan paremmin selaamaansa verkkosivua • tietämään, missä kohdassa sivua hän milloinkin on. Suunnittele ”Hyppää sisältöön” -linkki Verkkosivuilla on usein elementtejä, jotka toistuvat alasivusta toiseen kuten logot ja ylätunnisteet, navigaatiorakenteet, hakutoi-minnot ja kielivalinnat. Normaalisti näke-vän on helppo hypätä näiden yli, mutta ruu-dunlukija toistaa nämä siirryttäessä alasivul-ta toiselle. Yksittäisten alasivujen pääsisällön löytäminen on tällöin hidasta ja vaivalloista. Siksi on suositeltavaa asettaa sivun ensim-mäiseksi elementiksi sivun sisäinen ”Hyp-pää sisältöön” -linkki ohjaamaan käyttäjä suoraan sivun pääsisältöön. ”Hyppää sisältöön” -linkki auttaa käyttäjää löytämään nopeasti ja vaivattomasti sivun pääsisällön. Käytä maamerkkejä Maamerkkien avulla sivun eri alueita voi-daan jakaa toiminnallisesti ja sisällöllisesti erilaisiin osiin kuten pääsisältöön ja navi-gaatio- ja lomake-elementteihin esimerkiksi kuvan 1 osoittamalla tavalla. Maamerkit auttavat käyttäjää: • hahmottamaan sivun kokonaisuuden • löytämään haluamansa osion • siirtymään helposti ja vaivattomasti eri osioiden välillä. Käytä kuvaavia linkkien nimiä Moni ruudunlukuohjelman käyttäjä selaa verkkosivun linkkejä etsiessään mielenkiin-toista alasivua. Verkkosivuilla yleiset linkki-tekstit kuten ”Paina tästä”, ”Katso tästä” ja ”Lue lisää…” eivät auta käyttäjää hahmot-tamaan linkin tarkoitusta tai määränpäätä. Linkin tekstin tulisi irrallisenakin kertoa, mistä on kyse ja minne se johtaa. Selkeästi nimetyt linkit auttavat käyttäjää: • ymmärtämään linkin tarkoituksen ja määränpään myös ilman sitä ympäröi- vää kontekstia • selaamaan sivua pelkkien linkkien avulla. Suunnittele saavutettavia lomakkeita Lomaketta voi selata ruudunlukijan avul-la joko sarkaimella tai nuolinäppäimillä. Sarkainta käytettäessä ohjelma etenee lo-makekentästä toiseen, jolloin ohjeteks-tit jäävät lukematta. Itse lomakekenttiin tarvitaan siis kuvaavat nimilaput (engl. label) ja ohjeistukset. Vastaavasti kyselys-sä sarkain ohittaa itse kysymykset, joten vastausvaihtoehdoissa olisi hyvä toistaa vastauksen selite pelkän ”kyllä”- tai ”ei”- vastauksen sijaan. Samoin kuin visuaalisessa esitystavas-sa käyttäjälle tulisi selkeästi kertoa, missä muodossa tieto annetaan kuhunkin kent-tään. Myös virheilmoitusten tulisi olla niin selkeitä, että käyttäjä osaa korjata vastauk-sensa. Saavutettavassa lomakkeessa myös onnistuneen lähetyksen kuittauksen tulisi olla ruudunlukijalla helposti havaittava eli heti seuraavan alasivun pääotsikoissa (sekä <title> että <h1>). Saavutettavat lomakkeet auttavat käyttäjää: • hahmottamaan lomakkeen eri kentät • antamaan oikean tiedon oikeaan kohtaan oikeassa muodossa. Mitä uutta? Usein käytetty verkkosisällön saavutetta-vuusohjeisto WCAG ei ota kantaa sivuston toteutustekniikkaan vaan edellyttää melko yleisellä tasolla, että toteutus on havaittava, hallittava, ymmärrettävä ja lujatekoinen. Tä-mä on ymmärrettävää, koska tekniikka ke-hittyy koko ajan ja uusia toteutusvaihtoeh-toja syntyy jatkuvasti. WCAG-ohjeisto antaa hyvät puitteet tekniselle saavutettavuudelle ja esteiden poistamiselle, mutta hyvään käy-tettävyyteen se ei useinkaan riitä. Ohjeissamme halusimme tuoda esiin ratkaisuja sivujen vaivattomaan ja miellyt-tävään lukemiseen myös ruudunlukijaoh-jelman käyttäjälle. Esimerkiksi halusimme linkkiteksteihin kuvaavaa sisältöä sekä tu-kea useille erilaisille tavoille löytää sivujen pääsisältö. Hyvä saavutettavuus samoin kuin käytet-tävyys tulisi ottaa huomioon jo suunnitte-lun alkuvaiheessa, mutta saavutettavuutta voidaan parantaa myös jälkikäteen erilai-silla HTML-koodauksilla. Niillä ei välttä-mättä ole vaikutusta sivuston visuaaliseen ulkoasuun, mutta niiden työstäminen saat-taa auttaa huomaamaan myös muita käytet-tävyysongelmia, jotka vaikuttavat kaikkien käyttäjien käyttökokemukseen. n KUVA 1: Eräs tapa jakaa sivun osat maamerkeillä. Lähteet Haanperä, T. ja Nieminen, M. (2013) Usability of Web Search Interfaces for Blind Users – A Review of Digital Academic Library User Interfaces. Universal Access in Human-Computer Interaction. Applications and Services for Quality of Life. Springer Berlin Heidelberg. 321-330. WCAG 2.0; Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) 2.0. Suomenkielinen versio: Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedian laboratorio, W3C Finnish Office. Viitattu 26.10.2015. http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/ WebAIM; Web Accessibility for Designers. CPD – Center for Persons with Disabilities, Utah State University. Viitattu 26.10.2015. http://webaim.org/resources/designers/


Sytyke_4_2015
To see the actual publication please follow the link above