Page 6

Sytyke_4_2015

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat kasvattaneet voimakkaasti suosiotaan ja niiden käyttäjäkunta on laajentunut. Tämä on aiheuttanut enemmän ongelmia näiden ohjelmistojen käytettävyyden suhteen, sillä teknisesti orientoituneiden kehittäjien omaan käyttöönsä kehittämä ohjelmisto ei todennäköisesti ole vähemmän teknisesti kokeneen käyttäjän näkökulmasta helppokäyttöinen. Käytettävyysasiantuntijoiden tietoja ja taitoja tarvitaankin 6 Sytyke 4 • 2015 avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitysprojekteissa. Avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitys Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen (Open Source Software, OSS) lähdekoodi on va-paasti saatavilla, jaettavissa sekä muokat-tavissa. Lähdekoodin vapaa muokattavuus mahdollistaa ohjelmiston käyttäjien teke-mät korjaukset ja lisäykset ohjelmistoon. Kehitys on lisäksi hajautettua, eli kehittäjät voivat sijaita fyysisesti kaukana toisistaan ympäri maapalloa, jolloin kommunikoin-ti tapahtuu pääasiallisesti internetin väli-tyksellä. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat laadukkaita ja menestyneitä perintei-seen ohjelmistokehitykseen nähden oma-laatuisesta ohjelmistokehitysmallista huo-limatta. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat tämän menestyksen myötä herättäneet myös kaupallisten toimijoiden kiinnostuk-sen. Suosion taustalla on ohjelmistojen hal-puuden ja helpon saatavuuden lisäksi nii-den korkea laatu. OSS-tuotteita on käytössä laajasti useilla teollisuuden aloilla ja enene-vässä määrin myös julkishallinnoissa. Avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitys on muuttanut menetelmiä, joilla ohjelmis-toja kehitetään, ylläpidetään ja päivitetään. Suljetun lähdekoodin ohjelmistojen kehi-tysmalleihin verrattuna avoimen lähdekoo-din ohjelmistokehitys on tyypillisesti hyvin löyhästi organisoitua. Projekteilla ei usein ole yleistason suunnitelmaa kehitykselle tai aikataulua uusille ohjelmistoversioille. Muutoksia tehdään ad hoc -periaatteella ke-hittäjää kulloinkin kiinnostavaan kohtaan ohjelmistoa eikä kehittäjiä määrätä tiettyi-hin tehtäviin. Usein OSS-projekteilla ei ole testaussuunnitelmaa eikä testaustyökalu-ja käytetä. Myöskään laadunvarmistusta ei yleensä tehdä. Ongelmien löytäjillä on mahdollisuus korjata löytämänsä virhe tai puuttuva ominaisuus itse – mikäli hänel-lä on tarvittava tekninen osaaminen – tai vain raportoida ongelmista kehittäjille ja toivoa, että ongelma korjataan. Tässä kir-joituksessa tarkastellaan sellaisia tyypilli-siä pieniä ja keskisuuria OSS-projekteja, joissa ei ole mukana kaupallista organi-saatiota tai säätiötä. Käytettävyys avoimen lähdekoodin ohjelmistokehityksessä Käytettävyyden aseman avoimen lähde-koodin ohjelmistokehityksessä tekee on-gelmalliseksi se, ettei OSS-projekteissa juuri koskaan ole mukana käytettävyy-den asiantuntijoita. Avoimen lähdekoo-din ohjelmistokehitys lähtee usein kehit-täjien omasta tarpeesta. OSS-järjestelmi-en laatu nojaakin pitkälti kehittäjien am-mattitaitoon, yhteistyöhön ja asiantunte-mukseen kehitettävästä tuotteesta. Sulje-tun lähdekoodin kehityksestä poiketen OSS-projekteissa ei yleensä ole pelkän asemansa turvin suuntaa sanelevaa auk-toriteettia. Kehitystyötä hallinnoidaan sen sijaan useimmiten meritokratiana; yhtei-sössä saatu arvostus tuo päätöksenteossa tarvittavaa arvovaltaa. Lähdekoodin omis-tajuus ja hyvän koodin tuoma arvovalta pe-rustuukin oletukseen alkuperäisen kehittäjän hyvästä asiantuntemuksesta ja siten merito-kraattiseen valtaan. Käytettävyyden asema OSS-kehityksessä on kuitenkin tällä hetkellä ongelmallinen, sillä kehittäjät eivät enää vastaa tyypillisiä loppukäyttäjiä, käytettävyysammattilaiset ei-vät osallistu OSS projekteihin, projekteilla ei ole resursseja tehdä korkealuokkaista käy-tettävyystyötä ja toiminnallisuuksiin keskit-tyvän iteroimisen prosessit eivät välttämättä sovi käyttöliittymien iteroimiseen. Erityisesti tämä tulee ilmi, kun OSS-ohjelmistoja käyt-tävät yhä enemmän ei-tekniset käyttäjät, jot-ka eivät ole tietoteknisiltä tiedoiltaan ja tai-doiltaan läheskään yhtä asiantuntevia ver-rattuna perinteiseen kehittäjistä koostuvaan OSS-käyttäjäkuntaan. Menestyneiden avoimen lähdekoodin so-vellusten tuoma käyttäjämäärien kasvaminen on johtanut OSS-käyttäjäkunnan laajenemi-seen kehitykseen osallistuvista tehokäyttäjis-tä tavallisiin tietoteknisiltä taidoiltaan rajoit-tuneempiin peruskäyttäjiin. Kehittäjät eivät enää tee ohjelmistoa vain omaan käyttöön-sä, jolloin myös taitotasoltaan normaalimpi käyttäjäkunta tulisi ottaa kehitystyössä huo-mioon. Taitotasoltaan normaalimpi käyttä-jäkunta olettaa tuotteen toimivan ongelmitta jo heti alusta lähtien. Suurin osa OSS-tuot-teiden käyttäjistä on tällaisia passiivisia, ei-teknisiä käyttäjiä, jotka eivät halua toimia enää ohjelmiston testaajina eivätkä rapor-toida kohtaamiaan ongelmia. Tämä asettaa Mikko Rajanen, FT Kirjoittaja työskentelee yliopisto-opettajana Oulun yliopistossa. mikko.rajanen@oulu.fi Käytettävyys avoimen lähdekoodin ohjelmistokehityksessä – haasteita ja mahdollisuuksia


Sytyke_4_2015
To see the actual publication please follow the link above