Page 10 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 10

Pääkirjoitus
Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
laajempana talous- tai yhteiskuntapoliittisena strategiana, vaan enemmänkin yksittäisinä poli- tiikkatoimina tai väljänä koordinaationa.
Lapiolinjan jälkimainingit nousivat vielä 1980-luvulla velvoitetyöllistämisen merkeissä, kunnes 1990-luvun lamavuodet tekivät niistä selvää. 2000-luvulla julkisen vallan uudenlai- nen rooli ja verkottuminen yksityisen sektorin kanssa ovat muuttaneet hitaasti toimintamalleja. Uudenlainen vaihe tulee eteen maakuntauudis- tuksessa, jossa työvoimakysymysten keskiössä ei enää olekaan kunta tai valtio. Vaikuttaa siltä, että työvoimapolitiikassa monet politiikkaideat kehitellään ensin ja sitten seuraa joskus pitkäkin ajanjakso, jolloin ideoita pyritään toteuttamaan.
Tämänkertaisessa numerossamme Heikki Räisänen käsittelee työvoimapolitiikan historiaa. Vaikka normaalioloissa työvoimapolitiikan rooli on yleensä ollut yhteiskuntapolitiikassa melko vähäinen, ovat työmarkkinoiden toimivuus ja työ- voimapolitiikka minkä tahansa hallituksen raken- nepoliittisella agendalla – ja vielä sen ytimessä.
Marianne Keyriläinen, Liisa Larja, Aura Pasila ja Netta Hiitola tarkastelevat työvoimatilastoin- tia 1700-luvulta lähtien. Artikkelissa luodaan kokonaiskuvaa Tilastokeskuksen työvoimatut- kimuksen ja työssäkäyntitilaston sekä työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston muo- dostumisesta ja rooleista. Vuonna 1749 alkaneen väestötilastoinnin pohjalta alettiin myöhemmin selvittää myös väestön ammattia ja elinkeinoa. Julkinen työnvälitystoiminta alkoi Suomessa vuonna 1903 ja ensimmäiset tältä pohjalta laa- ditut työttömyystilastot ilmestyivät vuonna 1907. Työvoimatiedustelun juuret ovat metsätalouden työvoimakysymysten tarkemmassa selvittämi- sessä. Työvoimatiedusteluja tehtiin aluksi kul- kulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä, josta se myöhemmin siirtyi Tilastolliseen päätoimis- toon. Rekisteripohjainen Työssäkäyntitilasto perustettiin vuonna 1987. ”Talouden heilahte- lut ja vinoutuva huoltosuhde ovat pitäneet huo- len siitä, että työmarkkinatilastot ovat edelleen seuratuimpia tilastotietoja ja aihepiirin merki- tys tulevaisuudessa tuskin on vähenemässä”,
kirjoittajat katsovat. He nostavat keskusteluun myös uusia haasteita, kuten työmarkkinoiden kansainvälistymisen ja kysyvät, onko tulevai- suudessa tarpeen seurata Suomessa asuvien työllisyyttä ulkomailla. Digitalisaatio, uudet työnteon muodot ja valtava datamäärä asetta- vat uusia haasteita. Työvoimatutkimus on siir- tymässä web-tiedonkeruuseen puhelinhaas- tattelujen rinnalla ja EU:n survey -ohjelmaa kehitetään. Tietoarkkitehtuurissa uudistuksilla pyritään aineistojen sujuvampaan yhdistelyyn. Vuonna 2018 reaaliaikaisesti päivittyvä tulore- kisteri nopeuttaa työssäkäyntitilaston tietojen julkaisua. Kirjoittajat näkevät tulevaisuudessa työmarkkinatilastojen tiiviimmän integraation mahdollisena.
Mika Maliranta tarkastelee johtamisen laatua talouden uudistumisen ja tuottavuuden lähteenä. Kasvukirjallisuudessa on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota johtamiseen, sillä heikko joh- taminen voi hidastaa innovointia, uusiutumista ja tuottavuuden kasvua yrityksissä. Toisaalta sekä johtamisen laatu että tuottavuus voivat paran- tua luovan tuhon kautta, jolloin työvoima siirtyy paremmin johdettuihin ja tuottavampiin yrityk- siin. Alustavien tulosten mukaan Suomen teolli- suuden johtamiskäytännöt ovat kansainvälisesti laadukkaat, myös johtajien osaamiseen ja yritys- ten innovatiivisuuteen perustuvat arviointitavat tukevat samaa näkemystä. Käytetyt mittarit eivät kuitenkaan keskity ylimmän johdon strategisiin päätöksiin tai esimerkiksi markkinointiin, vaan enemmän lattiatason johtamiseen. Malirannan lähestymistavalla voidaan jatkossa saada seli- tystä hyville johtamiskäytännöille ja sen yhtey- delle tuottavuuteen, uusien työpaikkojen syntyyn, liikkuvuuteen ja yksilötason palkkakehitykseen.
Hyviä lukuhetkiä!
Tilausohjeet löytyvät lehden sivulta 6.
Juhlavuosi 2017 etenee niin, että nu- meron 3/2017 aineiston määräpäivä on 11.9.2017.
10


   8   9   10   11   12