Page 125 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 125

Taulukot Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Taulukoiden selityksiä
Käytetyt symbolit:
0,0 Suure pienempi kuin puolet käyte- tystä yksiköstä
. Tieto on epälooginen esitettäväksi
.. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävar- ma esitettäväksi tai se on salassapito- säännön alainen
– Ei yhtään havaintoa * Ennakkotieto
1. Yleistä
Taulukoiden luvut ovat useimmissa tapauk- sissa alkuperäisen tilaston kuukausiluvuista laskettuja neljännesvuosi- ja vuosikeski-arvoja. Työ- ja elinkeinoministeriön laatimien tilas- tojen alkuperäiset kuukausiluvut julkaistaan Työllisyyskatsauksessa, joka ilmestyy kuukau- sittain.
Pyöristysten vuoksi taulukoissa esiintyvien prosenttilukujen summan ei tarvitse aina olla = 100.
2. Tilastokeskuksen työvoima- tutkimuksen käsitteet
Työikäiseen väestöön luetaan maassa asuva 15-74-vuotias väestö.
Työvoima on työllisten ja työttömien summa.
Työlliseksi luokitellaan henkilö, joka on tut- kimusviikolla tehnyt ansiotyötä jonkin verran (vähintään tunnin) palkkaa tai luontais-etua vas- taan tai voittoa saadakseen tai oli työpaikastaan tilapäisesti poissa. Työllinen voi olla palkansaaja, yrittäjä tai perheenjäsenen yrityksessä palkatta avustava.
Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka on tut- kimusviikolla työtä vailla, on etsinyt työtä aktii- visesti viimeisen neljän viikon aikana ja voisi vastaanottaa työtä kahden viikon kuluessa tai odottaa sovitun työn alkamista kahden viikon kuluessa. Myös opiskelija, työpaikastaan toistai- seksi lomautettu ja työttömyyseläkkeellä oleva voi olla työtön, mikäli edellä mainitut aktiivi- sen työnhaun ja työn vastaanottamisen kritee- rit täyttyvät.
Työvoimaosuus on työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työikäisestä väestöstä.
58*


   123   124   125   126   127