Page 126 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 126

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Taulukot
Työllisyysaste on työllisten osuus 15-64-vuoti- aasta väestöstä.
Työttömyysaste on työttömien prosentti-osuus työvoimasta.
3. TIETOJEN LÄHTEET JA LUONNE
Taulukot 1-12, 26-28, 30: Työvoimatutki-mus, laatija Tilastokeskus. Työvoimatutkimus perus- tuu 15-74-vuotiaasta väestöstä poimit-tuun otok- seen. Otoskoko on neljännesvuodes-sa 36 000 henkilöä. Otos on jaettu kolmeen 12 000 henki- lön kuukausiotokseen. Tiedot ke-rätään kuukau- sittain pääasiassa puhelimitse haastattelemalla. Vuoden 2000 alussa tietojen keräämisessä siirryt- tiin jatkuvaan tutkimus-viikkoon. Aikaisemmin kuukausitiedot kerättiin yhdeltä viikolta, joka oli kuukauden 15. päivän sisältävä viikko. Otoksesta saatavat tiedot suurennetaan vastaamaan perus- joukkoa eli 15-74-vuotiasta väestöä.
Työvoimatutkimuksen tuloksiin liittyy otok- sen satunnaisvaihtelusta johtuva virhe. Lukui- hin voi sisältyä muitakin virheitä, mm. kados-ta johtuvia. Mitä yksityiskohtaisempi tietojen luo- kitus on, sitä epävarmemmat tiedot ovat.
Taulukot 13-16, 18, 29, 31-33: Työnvälitys- tilaston tilannekatsaus, laatija työ- ja elinkein- oministeriö. Työttömien työn-hakijoiden ja avoi- mien työpaikkojen tilasto kerätään työnvälitys- toiminnan yhteydessä: vuoteen 1980 asti kun- kin kuukauden puolivälissä sekä vuodesta 1981 alkaen kuukauden viimeisen työpäivän mukaan.
Avoimella työpaikalla tarkoitetaan työn-vä- litykselle ilmoitettua työpaikkaa, joka laskenta- päivänä on ollut avoinna työ- ja elinkeinotoimis- tossa. Kaikkia avoimia työpaikkoja ei ilmoiteta työnvälitykselle. Arviolta noin 40–50 % niistä tulee työnvälityksen tietoon.
Työttömäksi työnhakijaksi luetaan ne las- kentapäivänä työnhakijoina olevat, jotka eivät ole työsuhteessa eivätkä työllisty päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään ja joka ei
ole päätoiminen opiskelija. Työnhakijoina ole- vat kokoaikaisesti lomautetut lasketaan mukaan työttömien työnhakijoiden kokonaismäärään.
Vuodesta 1980 alkaen työttömyyseläkkeen saajia ei ole laskettu mukaan työttömiin työn-ha- kijoihin. Tarkemmin työnvälitystilasto peittää ne työttömät, jotka ovat työttömyys-turvan piirissä. Muista työttömistä osa saattaa jättää ilmoittautumatta työnvälitykseen.
Taulukko 17: Päättyneiden työttömyys-jakso- jen keskimääräinen kesto. Saadaan työnvälitystilas- ton vuositilastosta, laatija työ-ja elinkeinoministe- riö. Taulukon luvut kuvaavat koko vuoden aikana päättyneiden työttömyysjaksojen keskimääräistä kestoa, jossa on mukana paljon lyhytaikaisia työttö- myysjaksoja. Käsite eroaa kuukauden lopussa työt- tömänä olleiden päättymättömien työttömyyksien kestosta (taulukot 16 ja 32), joka on keskimäärin pidempi, koska siinä painottuvat pidempiaikaiset työttömyysjaksot.
Taulukot 19 ja 20: Työnvälitystoiminta. Saadaan työnvälitystilaston kuukausikerto-mustauluista, jotka kuvaavat toimintaa koko kuukauden ajalta.
Taulukko 21: Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa olevat, tilaston laatija työ- ja elinkeinomi- nisteriö. Taulukonluvutkuvaavatpalveluissaolevia keskimäärin kuukauden lopussa. Eri palveluiden sisällöt saattavat vuosittain muuttua.
Taulukko 22: Työvoimakoulutuksen tiedot saa- daan työvoimakoulutuksen kuukausi-tilastosta, laatija työ- ja elinkeinoministeriö. Taulukon luvut kuvaavat keskiarvoja kuukauden aikana, paitsi vii- meisen sarakkeen tieto ”työvoimakoulutuksessa ole- vat”, joka kuvaa koulutuksessa olevien määrää keski- määrin kuukauden lopussa olevana laskentapäivänä.
Taulukko 23: Työttömyysturva. Työttö- myyden aikaisen toimeentulon turvaamiseksi on kaksi eri järjestelmää: Kelan hoitama perusturva (peruspäiväraha ja työmarkkina-tuki) ja vakuu- tusmuotoinen ansioturva. Ansio-sidonnaista päivärahaa saa lain vaatimukset täyttävä työ- tön kassan jäsen. Jos työtön ei ole oikeutettu
59*


   124   125   126   127   128