Page 127 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 127

Taulukot
Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
ansioturvaan, hän voi saada valtion maksamaa perusturvaa. Saadakseen työttö-myyspäivära- haa työttömän tulee olla työn-hakijana työ- ja elinkeinotoimistossa. Työmarkkinatuki on tar- veharkintainen, mutta sen maksamiselle ei ole enimmäisaikaa.
Perus- ja ansiopäivärahaa maksetaan kerral-laan enintään 500 työttömyyspäivältä. Vuosina 1950- 1954 syntyneelle, joka on täyttänyt 59 vuotta tai vuonna 1955 tai sen jälkeen syntyneelle, joka on täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan umpeu- tumista ja on ollut työssä vähintään 5 vuotta edellisen 20 vuoden aikana, maksetaan päivärahaa kunnes hän täyttää 65 vuotta.
Yli 60-vuotias ennen vuotta 1950 synty- nyt, laissa tarkemmin määritelty pitkään työttö-myysturvaa saanut työtön työnha- kija on oikeu-tettu työttömyyseläkkeeseen. Työttömyys-eläkkeen saamisaikana tulee saajan olla työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa.
Taulukko 24: Muuttoliiketilasto. Lähde: Tilastokeskus, väestötilasto.
Taulukko 25: Työttömyysasteet eri maissa. Lähde: OECD, Main Economic Indicators.
4. LUOKITUKSET
Ammattiluokitus. Työ- ja elinkeino-mi- nisteriön työnvälitystilastossa käytetään ammateittain laadittavissa tilastoissa luo- kitusta, joka perustuu taitotasopohjaiseen ISCO-luokitukseen (International Standard Classi cation of Occupations). Ammattiluokitus, Työ- ja elinkeinoministeriö, 2014.
Toimialaluokitus. Toimialaluokituksessa Suomessa käytetään kansainvälisesti sovit- tua luokitusta (Nomenclature Générale des Activités Economiques dans les Communautés Européennes, NACE). Vuodesta 2005 lähtien Toimialaluokitus TOL 2008, Tilastokeskus.
Vuoteen 2009 asti Ahvenanmaa kuului Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinokeskuk- sen alueeseen. Vuoden 2010 alusta lähtien Ahvenanmaa tilastoidaan erikseen alue-hallin- touudistuksen vuoksi.
Työnvälitystilaston alueelliset tiedot esitetään vuodesta 2006 lähtien kuntapohjaisina entisen toimistopohjaisuuden sijasta. Kuntapohjaisissa tiedoissa alueen tiedot lasketaan siihen kuulu- vien kuntien summana. Kunnan tiedot perus- tuvat esim. työnhakijana olevan henkilön asuin- kuntaan ja työnantajan ilmoittaman työpaikan sijaintikuntaan. Aikaisemmin käytetyt toimis- topohjaiset tiedot perustuvat henkilön ja työn- antajan asiointitoimistoon.
60*


   125   126   127   128   129