Page 131 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 131

Taulukot Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Työpoliittinen aikakauskirja
Työpoliittisen Aikakauskirjan tarkoituksena on edistää työpolitiikkaan liittyvää tutkimukseen ja asiantuntijuuteen perustuvaa keskustelua sekä tukea työ- ja elinkeinoministeriön strate- giatyötä.
Ohjeita kirjoittajille
Työpoliittinen aikakauskirja julkaisee kirjoituk- sia kolmessa osastossa: artikkeleita, katsauksia ja keskustelua sekä uutta työ- ja yrittäjyystutki- muksen alalta.
Artikkeleita-osastossa julkaistaan tieteelli- sen artikkelin tyyppisiä, aiemmin julkaisemat- tomia esityksiä. Lähdeviitteet on mainittava. Alaviitteitä olisi kuitenkin vältettävä, viitteiden tulisi olla tekstissä. Artikkeleista tulisi toimit- taa 1⁄2 liuskan pituinen englanninkielinen tii- vistelmä. Lisäksi kirjoittajia pyydetään toimit- tamaan ammatti- ja koulutusnimikkeensä, sekä suomeksi että englanniksi. Työnantaja on myös mainittava. Ellei työnantajaa ole, ilmoita koti- paikkakuntasi.
Katsauksia ja keskusteluja-osastossa julkais- taan muita työpolitiikkaan liittyviä artikkeleita sekä kirjallisuusarvioita. Lähdeviitteiden käyt- töä ei edellytetä.
Uutta työ- ja yrittäjyystutkimuksen alal- ta-osastossa julkaistaan tutkimusten tiivistel- miä.
Artikkeleiden ohjepituus on enintään 15 lius- kaa 11⁄2 rivivälillä sekä katsauksia ja keskuste- lua-kirjoitusten 6 liuskaa.
Lähteet toimitetaan seuraavien esimerkkien mukaisesti:
Andreassen, T., Drange, I., Thune, T. ja Monkerud L. (2007) På vej mot integrert velferdsförvaltning? AFI-rapport 4. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
Valtakari Mikko, Hannele Syrjä ja Pertti Kiuru (2008). Julkisen työvoimapalvelun palvelura- kenteen uudistamisen vaikuttavuus. Työ- ja elin- keinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys. 19/2008. Helsinki.
Schmid, G. (2002b), Transitional Labour Markets and the European Social Model: Towards a New Employment Pact, teoksessa: G. Schmid ja B. Gazier (toim.): The Dynamics of Full Employment. Social Integration through Transitional Labour Markets, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 393–435.
Artikkelit on toimitettava sähköpostitse (heikki.raisanen@tem.  tai sirpa.kukkala@tem. ). Excel- ja Word-kaaviot on toimitettava erillisinä alkuperäistiedostoina. Kaavioissa ei saa käyt- tää värejä.
Kirjoittajan tulee ilmoittaa myös yhteystietonsa (nimi, osoite, puhelin, e-mail). Toimitus voi pyy- tää asiantuntijalausuntoja julkaistavaksi tarjo- tuista artikkeleista. Toimitus pidättää itsellään oikeuden lyhentää ja muokata artikkeleita julkai- sua varten. Julkaistuista kirjoituksista maksetaan palkkio ministeriön ulkopuolisille kirjoittajille.
Työpoliittisen aikakauskirjan numeron 3/2017 aineistopäivä on 11.9.2017.
Vuoden 2017 viimeisen numeron 4/2017 aineis- topäivä on 6.11.2017.
64*


   129   130   131   132   133