Page 22 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 22

Artikkeleita Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Lähteet:
Aho, Simo – Holttinen, Jari – Vehviläinen, Jukka – Virjo, Ilkka (2000); Vuoden 1998 työvoimapoliittisen uudistuksen arviointia. Työpoliittinen tutkimus 224, työministeriö, Helsinki
Arnkil, Robert - Spangar, Timo - Nieminen, Jarmo (2000); Suomen työvoimapoliittisen uudistuksen arviointi palveluprosessin ja paikallistoimistojen näkökulmasta. Evaluoin- nin loppuraportti. Työpoliittinen tutkimus 219, työministeriö, Helsinki
Busk, Henna (2014); Search in the Labour Markets: Empirical Evidence of the Role of Technology and Sanctions. Jyväskylä Studi- es in Business and Economics 151, Jyväskylä
Heinonen, Elisabet – Hämäläinen, Kari – Räisänen, Heikki – Sihto, Matti – Tuomala, Juha (2004); Mitä on työvoimapolitiikka? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Helsinki
Honkanen, Mika (2016); Alue, politiikka ja laki. Analyysi eduskunnan aluepoliittisen lainsäädännön keskusteluista vuosina 1966, 1975, 1988 ja 1993. University of Helsinki, Department of Geosciences and Geography A47, Unigra a Oy, Helsinki
Kalela, Jorma (1989); Työttömyys 1900-luvun suomalaisessa yhteiskun- tapolitiikassa, Valtion painatuskeskus, Työvoimaministeriö, Helsinki
Kyyrä, Tomi – Pesola, Hanna- Rissanen, Aarne (2017); Ansiosidonnainen työttö- myysturva 2000-luvulla. Työpoliittinen aikakauskirja 1/2017, 11-22
Mäki-Kulmala, Heikki (2000); Työttömänä työyhteiskunnassa –työttömän oikeuksien ja velvollisuuksien eettistä ja yhteiskunta lo- so sta tarkastelua. Työpoliittinen tutkimus 225, työministeriö, Helsinki
OECD (2016); Back to Work. Finland. Improving the re-employment prospects of displaced workers. Oecd Publishing, Paris
Oosi, Olli (2014); Työpolitiikan palvelura- kenteiden kansainvälinen vertaisarviointi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, työ ja yrittäjyys 42/2014, Edita Publishing Oy
Räisänen, Heikki (1998); Towards a New Labour Market Era. Nordic Labour Journal 2/1998
Räisänen, Heikki (2000); Implementation Issues in Finland: Experiences, Develop-
ments and Context of Labour Market Policy Measures.In: OECD, Labour Market Policies and the Public Employment Service, Paris
Räisänen, Heikki (2004); The Active Labour Market Policy Reform – the Second Wave. European Commission, DG EMPL, Peer Review Programme of the EES, ÖSB/ IES, Vienna
Räisänen, Heikki – Alatalo, Johanna – Henriksen, Kristian Krüger- Israelsson, Torbjörn – Klinger, Sabine (2012); Labour Market Reforms and Performance in Denmark, Germany, Sweden and Finland. Publications of the Ministry of Employment and the Economy, Employment and entrep- reneurship 19/2012, Helsinki
Sihto, Matti (1994); Aktiivinen työvoimapo- litiikka. Kehitys Rehnin – Meidnerin mallista OECD:n strategiaksi. Tampere University Press
Skog, Harri – Räisänen, Heikki (1997); Toi- mivampiin työmarkkinoihin. Selvitysmiesten raportti työvoimapoliittisen järjestelmän uudistamiseksi. Työministeriö, Helsinki
Skog, Harri – Räisänen, Heikki (2000);
Vuoden 1998 työvoimapolitiikan uudistuk- sen valmistelu ja jatkaminen. Työpoliitti- nen aikakauskirja 3/2000, työministeriö, Helsinki
Tiainen, Pekka (1994); Taloudellisen kasvun tekijät Suomessa. Työvoiman, pääoman ja kokonaistuottavuuden osuus vuosina 1900- 90. Kansantaloudellisia tutkimuksia, Helsinki
Tuomala, Juha (2000); Työnhakukoulu- tuksen vaikutusten arviointi. Työpoliittinen tutkimus 222, työministeriö, Helsinki
Turtiainen, Juhani (2000); Työhallinto ja laatu. Laatutyön erityispiirteitä julkisen hal- linnon palvelussa. Acta Universitatis Tampe- rensis 737, Tampereen yliopisto, Tampere
Työttömyys 200 000:een (1994); Tasaval- lan presidentin työllisyystyöryhmä, työmi- nisteriö, Helsinki
Työvoimapoliittinen ohjelma (1974); Työ- voimaministeriö, Helsinki
Valtakari, Mikko (2000); Työvoimapoliit- tisen järjestelmän uudistuksen rekrytointia edistävät vaikutukset. Työpoliittinen tutki- mus 220, työministeriö, Helsinki
Vähätalo, Kari (1983): Työtön ja yhteiskun- ta. Tutkimus työttömyyden vaikutuksista työttömiin ja yhteiskuntaan, Helsinki
22


   20   21   22   23   24