Page 23 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 23

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017 Artikkeleita
Kirkonkirjoista web- tiedonkeruuseen ja reaaliaikaisiin rekistereihin
– Työvoiman tilastointia 1700- luvulta nykypäivään
Marianne Keyriläinen1 - Liisa Larja2 - Aura Pasila3 - Netta Hiitola4
Johdanto
Artikkelissa luodaan katsaus Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen ja työssäkäyntitilaston sekä työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitys- tilaston historiaan sekä tilastojen nykyiseen sisältöön. Tilastot tuottavat tietoa työllisyydestä, työttömyydestä ja väestön taloudellisesta toi- minnasta laajemminkin.
Työvoimatutkimus, työssäkäyntitilasto ja työnvälitystilasto ovat kehittyneet palvele- maan erilaisia tarpeita, ja niillä on omat eri- tyispiirteensä. Koska kaikki tilastot tuottavat tietoa samalta ilmiöalueelta, käyttäjien näkö- kulmasta ne voivat helposti sekoittua toisiinsa. Artikkelin tavoitteena on rakentaa kokonais- kuva siitä, mistä eri lähtökohdista tilastot ovat syntyneet, miten ne eroavat toisistaan ja mitä eri käyttötarkoituksia tilastoilla on.
Työssäkäyntitilasto on usean rekiste- rin pohjalta tehtävä vuositilasto, joka kuvaa väestön taloudellista toimintaa alueellisesti. Työvoimatutkimus taas on survey-pohjainen tilasto, joka tuottaa kansainvälisen vertailun mahdollistavia, nopeasti valmistuvia estimaatteja työllisyydestä ja työttömyydestä talouden suh- danteiden seurantaa varten. Työnvälitystilasto julkaisee tietoja työttömien lukumääristä sekä työnhakijoista ja työllistäviin toimenpiteisiin sijoitetuista kuukausitasolla (ks. kuvio 1).
Artikkelissa käsitellään pääasiassa kronolo- gisesti edeten työssäkäyntitilaston ja työvoima- tutkimuksen syntyhistoriaa. Lisäksi tarkastel- laan työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman työnvälitystilaston suhdetta Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen ja työssäkäyntitilastoon.
1 Marianne Keyriläinen, valtiotieteiden maisteri, Yliaktuaari, Tilastokeskus
2 Liisa Larja, valtiotieteiden maisteri, Yliaktuaari, Tilastokeskus
3 Aura Pasila, valtiotieteiden maisteri, Yliaktuaari, Tilastokeskus
4Netta Hiitola, kauppatieteiden- ja yhteiskuntatieteiden maisteri, Yliaktuaari, Tilastokeskus
23


   21   22   23   24   25