Page 25 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 25

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Artikkeleita
rattiin työnvälityksen asiakkaita – toimistoon ilmoittautuneita työnhakijoita – ja työnantajan toimistolle ilmoittamia avoimia työpaikkoja. (Lönnberg 2007.) Työttömyyden tilastointi siis aloitettiin selvästi aikaisemmassa vaiheessa kuin työllisyyden tilastointi.
Työttömyyden kasvaessa 1920-luvulla pysy- vämpi työttömyysasioiden hoito oli kulkulai- tosten ja yleisten töiden ministeriöön (nykyisen työ- ja elinkeinoministeriön edeltäjä) perustetun työttömyyskeskustoimikunnan tehtävänä. Sen alaisena toimivat kunnalliset työttömyyslauta- kunnat velvoitettiin 1930-luvun alusta raportoi- maan kuukausittain kunnan työttömyystilan- teesta työttömyyskeskustoimikunnalle. Viralliset työttömyyttä koskevat luvut poimittiin rapor- teista aina vuoteen 1961 asti. (Lönnberg 2007.)
1950-luku - Väestölaskenta ja työvoimatiedustelut alkavat
Väestötilastojen uudistuspaineet olivat kas- vaneet jo 1800-luvun lopulta lähtien. Lääkkeeksi tietojen laatuongelmiin ehdotettiin suoraa hen- kilölomakepohjaista väestölaskentaa. Laki ylei- sestä, joka kymmenes vuosi toteutettavasta väes- tölaskennasta annettiin jo vuonna 1938, mutta ensimmäinen koko maan kattava väestölaskenta pystyttiin toteuttamaan vasta vuonna 1950. Laskenta noudatti suurelta osin YK:n antamaa väestölaskentasuositusta. Väestölaskennassa koottiin väestöä koskevia perustietoja, mutta myös tietoja ammatista, elinkeinosta, työn- antajasta sekä asumisesta tarkalla aluejaolla. (Luther 1993, 267; Nieminen 1999, 31–33.) Väestölaskentoja suoritettiin tästä eteenpäin 10- ja myöhemmin 5-vuotisvälein.
Väestölaskentatietojen ja työnvälitystoimis- toon ilmoittautuneiden työttömien seuran- nan lisäksi tarvittiin tietoa myös ajantasaisesta työllisyydestä. Ajatus survey-tyyppisen tutki- muksen kehittämiseksi syntyi 1940-luvulla Helsingin yliopiston metsätieteellisessä laitok- sessa (Heikinheimo 1954). Metsätaloudella oli merkittävä asema Suomen kansantaloudessa 1950-luvulla, mutta työvoiman määrästä ja
työajoista ei ollut tarkempaa tietoa saatavilla (Keinänen 2009). Työvoimatiedustelun juuret ovatkin metsätyövoiman survey-tutkimuksessa. Tutkimusta alettiin suunnitella, ja esikuvana käytettiin Yhdysvalloissa aloitettua työttömyys- tilastoa (Sample Survey of Unemployment), jossa ensi kertaa sovellettiin modernia otan- tateoriaa. Samaan aikaan myös kansainväli- set järjestöt kuten ILO (International Labour Organization), suosittelivat otokseen perustu- van työvoiman tilastoinnin aloittamista.
Vuonna 1956 kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöön perustettiinkin tilastokomitean ehdotuksesta työmarkkinatutkimustoimisto, jossa työvoimatiedusteluja alettiin kehittää (Heikinheimo 1955). Työvoimatiedustelun tar- koituksena oli saada tilastotietoja valtion työlli- syyspolitiikan kannalta tärkeistä kysymyksistä. Tutkimuksessa käytettiin Kansainvälisen työ- järjestön ILO:n työtilastokonferenssin tilasto- suosituksia ja sen vuonna 1950 määrittelemiä työvoima-, työllisyys- ja työttömyyskäsitteitä. Vuonna 1959 työvoiman tilastointi käynnis- tyi jatkuvammalta pohjalta, josta myös nykyi- sen työvoimatutkimuksen aikasarjat alkavat. Työvoimatiedustelu oli aluksi sisällöltään sup- pea: tietoja kerättiin työllisyydestä ja työttömyy- destä, toimialasta, ammatista ja työllisten ajan- käytöstä sekä työvoiman ulkopuolella olevien toiminnasta. (Keinänen 2009.)
1960-luku - Henkilötunnus otetaan käyttöön ja työvoimatiedustelu siirtyy Tilastolliseen päätoimistoon
Suomen elinkeinorakenne muuttui voi- makkaasti 1960-luvulla, ja nopea muuttoliike maalta kaupunkeihin alkoi. Työttömien työn- hakijoiden määrä kasvoi koko 1960-luvun. Ilmoittautuminen työnhakijaksi työnvälitys- toimistoon tuli ehdoksi työttömyysturvan saa- miselle vuonna 1963. Tämä vaikutti osaltaan sii- hen, että tilastot tulivat entistä kattavammiksi (Lönnberg 2007).
Vuonna 1960 tuli voimaan myös uusi työlli- syyslaki ja sen perusteella annettu työllisyys-
25


   23   24   25   26   27