Page 29 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 29

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Artikkeleita
Vuonna 1997 Tilastokeskus kutsui asiantun- tijaryhmän arvioimaan työvoimatilastointia. Ryhmä suositti, että Tilastokeskus siirtyy ILOn ja EU:n edellyttämän aktiivisen työnhaun kri- teerin noudattamiseen ja soveltaa sitä samalla tavoin kaikkiin otokseen kuuluviin vastaajiin (Tilastouutisia 1998). Asiantuntijaryhmä myös totesi, että virallisen työttömyysasteen tulisi perustua työvoimatutkimukseen. Työryhmän aloitteesta päätettiin, että työvoimatutkimuk- sen ja työnvälitystilaston kuukausittaiset työt- tömyystilastot julkaistaan samanaikaisesti Tilastokeskuksen ja työministeriön yhteisessä tiedotteessa noin kolmen viikon kuluttua tilas- tointikuukauden jälkeen. Käytäntö osoittautui hyväksi ja jatkuu edelleen.
Vuosien varrella työvoimatutkimuksen sisäl- töä on jatkuvasti laajennettu eri tiedonkäyttä- jien toiveiden täyttämiseksi. Vuonna 1999 työ- voimatutkimuksen yhteyteen liitettiin ensim- mäistä kertaa niin sanottu ad hoc -moduuli eli lisätutkimus, jonka tarkoituksena oli seuranta- tietojen kerääminen EU:n poliittisen päätök- senteon tueksi. Moduuleja on toteutettu tämän jälkeen vuosittain ja teemoja ovat olleet muun muassa nuorten ja maahanmuuttajien työmark- kina-asema, työaikajärjestelyt, työn ja perheen yhteensovittaminen, vajaakuntoisten työllisyys ja työtapaturmat sekä yrittäjyys.
Tilastot tuottavat erilaista tietoa työvoimasta
Huolimatta siitä, että työvoimatutkimus, työssäkäyntitilasto ja työnvälitystilasto käsit- televät samaa ilmiöaluetta, eroavat tilastoista saatavat luvut toisistaan. Erojen taustalla on eri- laiset tietotarpeet sekä käsitteelliset eroavuudet (ks. esim. Larja & Pyykkönen 2015).
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen pääasiallinen tehtävä on kuvata työvoiman kysyntää ja tarjontaa kansantaloudessa. Se tuot- taa nopeaa, kansainvälisesti vertailtavissa olevaa suhdannetietoa työttömyydestä ja työllisyydestä otospohjaisella tiedonkeruulla. Tutkimuksessa käsitteiden määrittely noudattaa YK:n työ-
järjestö ILO:n suosituksia ja EU:n asetuksia. (Tilastokeskus, työvoimatutkimus.)
Työssäkäyntitilasto valmistuu hitaammin, mutta se soveltuu hyvin tutkimuksiin ja selvi- tyksiin sekä pienten väestöryhmien ja aluetie- tojen tilastointiin – lisäksi tilastoa käytetään edelleen väestölaskentatietojen tuottamisessa. Koska työvoimatutkimus on otokseen perus- tuva haastattelututkimus, ovat tulokset aina estimaatteja, joihin sisältyy virhemarginaali, ja siksi kuntakohtaisten tietojen tuottaminen työ- voimatutkimuksesta ei ole mahdollista.
Työnvälitystilasto valmistuu kuukausit- tain samassa aikataulussa työvoimatutki- muksen kanssa, mutta sisältää tietoja vain työttömistä työnhakijoista – ei työllisistä. Työnvälitystilastosta voidaan kuitenkin tuot- taa tietoja myös pienistä väestöryhmistä ja se on tällä hetkellä ainoa lähde kuntakohtaisiin kuukausittain valmistuviin työttömyystietoihin. Työnvälitystilastosta saadaan tieto myös kuu- kausittain TE-toimistoissa ilmoitetuista avoi- mista työpaikoista.
Se kenet tilasto lukee työttömäksi, on suurin syy siihen, miksi työvoimatutkimuksen ja työn- välitystilaston työttömien lukumäärien ero on niin suuri. Työnvälitystilastossa työttömäksi työnhakijaksi lasketaan kaikki TE-toimistoihin rekisteröityneet työnhakijat, jotka eivät ole työsuhteessa, eivät työllisty päätoimisesti yri- tystoiminnassa, ja jotka eivät ole opiskelijoita. Työvoimatutkimuksessa työttömältä edellyte- tään työn puutteen lisäksi halua ja mahdolli- suutta ottaa työtä vastaan kahden viikon sisällä sekä työn etsimistä vähintään kerran edeltävän neljän viikon aikana. Työnvälitystilastossa työt- töminä työnhakijoina on siis suuri osuus työvoi- matutkimuksen työvoiman ulkopuolisiksi las- kettavia henkilöitä, koska he eivät tilastointihet- kellä ole valmiita vastaanottamaan työtä (muut työvoiman ulkopuolelle kuuluvat) tai eivät ole etsineet työtä, vaikka sitä haluaisivat (ns. piilo- työttömät) (ks. kuvio 3). Vastaavasti työnväli- tystilaston työttömistä työnhakijoista puuttuvat mm. työtä etsivät opiskelijat, koska päätoimiset
29


   27   28   29   30   31