Page 32 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 32

Artikkeleita Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Marjomaa, P. (toim.) (2000) Tilastokes- kus 1971–2000. Tilastokeskus: Helsinki.
Muistio työvoimatutkimuksen kehittä- misestä (1970) Tilastollinen neuvottelu- kunta, työvoimatutkimusjaosto. Muistio 1979:5. Tilastollinen päätoimisto: Helsinki.
Nieminen, M. (1999) Väestötilastoja 250 vuotta. Katsaus väestötilaston histo- riaan vuosina 1749–1999. Tilastokeskus: Helsinki.
Ristimäki, T. (1971) Suomen työvoimatie- dustelu. Menetelmät ja tulokset vuosina 1959–1969. Tilastollisia tiedonantoja 48. Tilastokeskus: Helsinki.
Salmi, H. ja Kiiski, K. (1984) Developing the Quality of the Labour Force Survey. The Finnish Approach. Statistik Tidskrift, Statistical Review 1984:1. Statistiska Cent- ralbyrån: Stockholm.
Tilastouutisia (1998) Tilastokeskuksen ja EU:n työttömyystilastot yhdenmukaisiksi. 29.5.1998. Tilastokeskus: Helsinki.
Tilastokeskus (1989). Työssäkäyntitilasto 1987. Tilastokeskus: Helsinki
Tilastokeskus (1974). Väestölaskenta 1970, osa XI, Työvoima ja toimeentulon lähde. Tilastokeskus: Helsinki
Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto [verk- kojulkaisu]. Helsinki: Tilastokeskus.
http://tilastokeskus. / til/tyokay/2015/03/tyo- kay_2015_03_2017-02-17_laa_001_  .html Viitattu 8.5.2017.
Tilastokeskus, työvoimatutkimus [verk- kojulkaisu]. Helsinki: Tilastokeskus.
http://www.stat. /til/tyti/tyti_2016- 08-23_men_001.html. Viitattu 10.5.2017.
Tilastokeskus, Verkkokoulu. Työmark- kinatilastot. http://tilastokoulu.stat. / verkkokoulu_v2.xql?page_type=ketu- sivu&course_id=tkoulu_tmt. Viitattu 16.5.2017
Uusi ja vanha työvoimatiedustelu (1976)
Tilastotiedotus TY 1976:22. Tilastokeskus: Helsinki.
32


   30   31   32   33   34