Page 33 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 33

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017 Artikkeleita
Johtamisen laatu, talouden uudistuminen ja tuottavuus:
arvioita Suomen tilasta1 Mika Maliranta2
1. Johdanto
Suomen ”tuottavuuskuopan” syyt kadoksissa
Talouspoliittisessa keskustelussa on etsitty syitä Suomen heikolle talouskehitykselle. Varsinkin tuottavuuden pitkittynyt alamäki on herättänyt suurta hämmennystä (Maliranta 2011). Tuottavuuden heikko kehitys on hei- jastunut kustannuskilpailukyvyn ongelmiin, jotka puolestaan näyttävät olevan yhteydessä muun muassa siihen, että suomalaiset yrityk- set ovat menettäneet markkinaosuuksiaan kan- sainvälisillä vientimarkkinoilla (Kajanoja 2012; Maliranta ja Vihriälä 2013; Maliranta 2014). Toisaalta talouden kasvupotentiaalia mittaa- vien pitkän aikavälin kasvukilpailukykymitta-
rien perusteella ongelmaa ei pitäisi olla talouden perustekijöissä; talouden ja yhteiskunnan insti- tuutiot ovat toimivat, työvoiman koulutustaso korkea ja innovaatioihin panostetaan edelleen paljon (Pajarinen ja Rouvinen 2014, s. 17). Nuo tekijät ovat tuottaneet tulosta aikaisemmin – ennen nykyistä kriisiä tuottavuuden kasvu oli kansanvälisesti vertaillen ripeää monilla aloilla (Maliranta, Rouvinen ja Ylä-Anttila 2010). Kilpailukykyongelmiemme yhdeksi selityk- seksi on esitetty johtamistaitojen puutteita (Haaparanta 2013). On luontevaa ajatella, että hyvää johtamista tarvitaan erityisesti muutos- tilanteissa; esimerkiksi tilanteissa, jossa yrityk- sen tuotantoa, tehtävärakenteita ja työn orga- nisointia uudistetaan. Johtamisen merkitystä korostetaan myös modernissa talouden kasvu-
1 Kirjoitus kuuluu Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaan Taidot Työhön -hankkeeseen (hanke- numero n:o 303693). Kirjoittaja kiittää kommenteista Roope Ohlsbomia, Hanna Rajalahtea ja Vesa Vihriä- lää sekä Tilastokeskuksen Reetta Moilasta ja Markku Niemistä suuresta avusta FMOP-aineiston valmistami- sessa!
2 Mika Maliranta, FT (taloustiede), tutkimusjohtaja, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, professori, Jy- väskylän yliopisto
33


   31   32   33   34   35