Page 36 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 36

Artikkeleita
Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Yksi tapa tarkastella yrityksen henkilöstö- rakenteiden muutosta on käyttää mittarina ns. työntekijöiden ylimääräistä vaihtuvuutta (eng- lanniksi siitä käytetään ilmausta churning, eli ”kirnuaminen”). Se lasketaan seuraavasti:
CHURN=( WIFR+WOFR)-(JCR+JDR)
jossa WIFR (Worker In ow Rate) on työnteki- jöiden sisäänvirta-aste (eli kuinka suuri osa työn- tekijöistä ei ollut kyseisessä yrityksessä edelli- senä vuonna) ja WOFR on työntekijöiden ulos- virta-aste (Worker Out ow Rate). Tunnusluku saa arvon nolla esimerkiksi silloin, kun yksi- kään yritys ei ole vähentänyt henkilökuntaansa (JDR=0) eikä yhdestäkään yrityksestä ole läh- tenyt ketään (WORFR=0). Silloin WIFR = JCR eli CHURNR =0.
Kuten kuviosta 1 nähdään, Suomen yksityi- sissä palveluissa henkilöstön uusiutuminen
kiihtyi voimakkaasti koko 1990-luvun ajan. 2000-luvulla kiihtymistä ei ole juuri tapah- tunut. Mutta uusiutuminen on 1990-lukuun verrattuna nykyisin sangen voimakasta. Myös teollisuudessa henkilöstön uusiutuminen kiih- tyi 1990-luvulla, mutta kääntyi selvään laskuun heti 2000-luvun alussa. Teollisuuden yrityksien sisällä henkilökunnan uusiutuminen on ollut viime vuosina samaa luokkaa kuin 1990-luvun alkupuolella. Sekä teollisuudessa että yksityi- sissä palveluissa on nähtävissä kehityksessä sel- vää myötäsyklisyyttä, eli uusiutuminen vähenee taantumien aikana ja kiihtyy suotuisampien suh- danteiden aikana.
Valitettavasti käytössä ei ole sopivia vertai- lutietoja työvoiman ylimääräisen vaihtuvuuden määristä Yhdysvalloista tai muista kiinnostavista maista. Bassanini ja Garnero (2013) kuitenkin esittävät vertailutietoja työntekijöiden sisään- ja ulosvirta-asteista, joiden perusteella voidaan
Kuvio 1. Yritysten uusiutuminen Suomen toimipaikoilla ”työntekijöiden ylimääräisen vaihtuvuuden asteella mitattuna”, %
Lähde: omat laskelmat Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden FLEED-aineistosta
0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0
1990 1995 2000
Teollisuus
2005 2010 2015
Yksityiset palvelut
36


   34   35   36   37   38