Page 37 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 37

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Artikkeleita
tehdä melko luotettavia arvioita työvoiman vaih- tuvuudesta yritysten ( ja toimipaikkojen) sisällä. Heidän tulostensa perusteella työntekijöiden liikkuvuus yrityssektorilla oli Suomessa hieman vähäisempää kuin Yhdysvalloissa tai esimerkiksi Tanskassa, mutta selvästi voimakkaampaa kuin esimerkiksi Ruotsissa, Saksassa tai Ranskassa.
Yritys- ja työpaikkarakenteiden muutos
Työpaikkarakenteiden muutosta tapah- tuu sitä kautta, että toiset yritykset vähentä- vät henkilökuntaansa, kun samaan aikaan toi- set yritykset puolestaan lisäävät väkeään. Työn taloustieteessä tällaista yritysten ja työpaikko- jen uudistumista mitataan usein ns. työpaik- kojen ylimääräisen uudelleenkohdentumisen asteella (EJR, excess job reallocation rate) (ks. esim. Ilmakunnas ja Maliranta 2008). Se laske- taan seuraavalla kaavalla:
EJR=JCR+JDR-|NETR|
jossa JCR viittaa työpaikkojen syntymisastee- seen, JDR tuhoutumisasteeseen ja NETR työ- paikkojen nettomuutosasteeseen (NETR = JCR – JDR). Työpaikkojen syntymis- ja tuhoutumisas- teen summasta vähennetään siis työpaikkojen nettomuutosasteen itseisarvo. Jos taloudessa ei ole samaan aikaan työpaikkojen syntymistä ja tuhoutumista, tunnusluku saa arvon nolla.
Toisin kuin usein luullaan, Suomen työpaik- karakenteet ovat muuttuneet sangen vilkkaasti. Kuviosta 2 nähdään, että uusiutuminen näyt- täisi olevan nykyään vähintään yhtä kiivasta kuin Yhdysvalloissa. Kuvasta myös nähdään, että uusiutuminen on ollut molemmissa maissa nopeampaa yksityisissä palveluissa kuin teolli- suudessa. Vielä 2000-luvun vaihteessa uusiu- tuminen näytti olevan Yhdysvalloissa voimak- kaampaa kuin Suomessa, mutta sen jälkeen Yhdysvalloissa on tapahtunut merkittävää hii- pumista (ks. Maliranta 2010). Hiipumisen syistä ja seurauksista käydään Yhdysvalloissa nykyään vilkasta keskustelua (Decker ym. 2016). Myös
Kuvio 2. Yritys- ja työpaikkarakenteiden uusiutumisen vilkkaus työpaikkojen ”ylimääräisellä uudelleenkohdentumisen asteella” mitattuna, %
Lähde: Bureau of Labor Statistics (USA) ja omat laskelmat Tilastokeskuksen yritysrekisteriaineistosta (Suomi). Molempien maiden laskelmat perustuvat toimipaikka-aineistoihin
0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
Tehdasteollisuus
Yksityiset palvelut
00
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Suomi Yhdysvallat Suomi Yhdysvallat
37


   35   36   37   38   39