Page 40 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 40

Artikkeleita
Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
WMS-aineistojen perusteella johtamis- käytäntöjen laatu teollisuudessa on korkeinta Yhdysvalloissa. Seuraavaksi tulevat järjestyk- sessä Japani, Saksa ja Ruotsi. Näitä maita selvästi jäljessä on sellaisia maita kuten Iso-Britannia, Ranska ja Italia. Bloom ym. (2012) tarjoavat hyvän katsauksen hankkeen erilaisista löydöksistä ja nii- den pohjalta tehtävistä politiikkajohtopäätöksistä.
MOPS-aineisto
Yhdysvaltojen tilastovirasto (U.S. Census Bureau) teki vuonna 2010 teollisuuden toimi- paikkojen johtamiskäytäntöjä koskevan loma- kekyselyn (The Management and Organizational Practices Survey, MOPS). Toimipaikoilla oli tie- donantovelvollisuus, minkä ansiosta kyselyllä saatiin erittäin korkea vastausaste (78 prosent- tia). Kaikkiaan kysely kattoi noin 30 000 toimi- paikkaa (10 000 yrityksessä). Tilastovirasto jul- kisti vuonna 2013 kyselyn tuloksia (ks. https://
www.census.gov/newsroom/press-relea- ses/2013/cb13-03.html). Huhtikuussa 2017 jul- kistettiin uusimman, vuotta 2015 koskevan kyse- lyn tuloksia (ks. https://www.census.gov/news- room/press-releases/2017/cb17-tps32.html). 4
MOPS-aineiston taustalla oleva viitekehikko on samankaltainen kuin WMS-aineistossa. Toimipaikka saa sitä korkeamman piste- määrän, mitä lähempänä sen johtamiskäy- tännöt ovat parhaiksi katsottuja käytäntöjä. Johtamiskäytäntöjen laatua mittaavat indeksit kertovat, että johtamiskäytäntöjen laatu vaihte- lee erittäin voimakkaasti toimipaikkojen välillä. Yhdysvaltojen MOPS-aineisto kertoo, että joh- tamiskäytännöt vaihtelevat merkittävästi myös Yhdysvaltojen eri osavaltiossa ja teollisuuden eri toimialoilla. Toimipaikan koon ja johtamiskäy- täntöjen laadun välillä on voimakas positiivinen yhteys; mitä suurempi toimipaikka sitä parem- mat ovat sen johtamiskäytännöt (ks. kuvio 4).
Kuvio 4. Johtamiskäytäntöjen laatu Yhdysvaltojen teollisuudessa vuonna 2015 toimipaikan kokoluokittain, MOPS-aineisto
Lähde: Yhdysvaltojen MOPS-kysely vuotta 2015 koskien, U.S. Census Bureau
4 Yhdysvaltojen tilastoviraston viimeisimmän MOPS:in lomake löytyy osoitteesta: https://www.census. gov/mcd/mops/forms_and_instructions/MA-10002_15_FINAL_3-2-16.pdf
40


   38   39   40   41   42