Page 41 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 41

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Artikkeleita
Tärkein näiden kahden aineiston välinen ero on siinä, että MOPS:in tiedot kerätään perinteisellä lomakekyselyllä ja WMS:ssä puhelinhaastatte- lulla, jossa pyydetään vapaamuotoisia vastauk- sia. MOPS-aineiston yksi merkittävä vahvuus verrattuna WMS-aineistoon on siinä, että siinä on tietoja suuresta määrästä toimipaikkoja ja nämä tiedot voidaan yhdistää muihin aineistoi- hin. Yhdistetyt aineistot tarjoavat laajoja mah- dollisuuksia tutkia hyvien johtamiskäytäntöjen syitä ja seurauksia (Bloom, Brynjolfsson, ym. 2013; Bloom, Brynjolfsson, ym. 2016). Bloom, Lemos, ym. (2016) ovat vertailleet näiden kah- den lähestymistavan vahvuuksia ja heikkouksia.
Yksi MOPS:in heikkous WMS-aineistoon verrattuna on ollut siinä, että MOPS:in avulla ei ole voitu tehdä johtamiskäytäntöjen maiden välisiä vertailuja. Tilanteeseen on kuitenkin tulossa muutos, sillä MOPS on sittemmin tois- tettu Saksassa, Iso-Britanniassa, Australiassa, Japanissa, Meksikossa ja Pakistanissa. Kuvioon
5 on koottu teollisuuden toimipaikkojen MOPS- lukuja eri maista ja eri ajankohdilta. Nähdään, että teollisuusmaissa (USA, Saksa ja Iso- Britannia) johtamiskäytäntöjen laatu on sel- västi korkeampi kuin Pakistanissa (tarkemmin sanottuna Punjabissa).
MOPS:n kaltainen kysely on nyt toteutettu myös Suomessa. Strategisen tutkimuksen neu- voston rahoittamassa Taidot työhön -hankkeen toimeksiannosta Tilastokeskus toteutti kyse- lyn, joka pyrittiin toteuttamaan mahdollisim- man tarkasti samalla tavalla kuin yhdysvaltalai- nen esikuvansa. Tähän oli kaksi syytä. Ensiksi, yhdysvaltalaiset tutkijat ovat jo todenneet, että Yhdysvaltojen MOPS-aineisto on arvokas tut- kittaessa johtamiskäytäntöön vaikuttavia teki- jöitä ja johtamiskäytäntöjen erilaisia seurauksia. Toiseksi, samalla tavalla toistetun tutkimuksen avulla voidaan arvioida, kuinka laadukkaita suo- malaiset johtamiskäytännöt ovat yhdysvaltalai- siin verrattuna. Tämä on arvokasta tietoa siksi,
Kuvio 5. Johtamiskäytäntöjen laatu teollisuudessa, MOPS-aineistojen perusteella
Lähteet: USA (2010), (Bloom, Brynjolfsson, ym. 2013), USA (2015), (Bureau 2017); Saksa (2013), (Broszeit ja Laible 2017); Iso-Britannia (2015), (Statistics 2017), Pakistan/Punjab (Lemos ym. 2016)
41


   39   40   41   42   43