Page 42 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 42

Artikkeleita
Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
että WMS-hankkeen perusteella Yhdysvaltojen teollisuudessa johtamiskäytännöt ovat laaduk- kaammat kuin muualla.
Uutta aineistoa kutsutaan Suomen johta- mis- ja organisointikäytäntöjen -aineistoksi, eli FMOP-aineistoksi (the Finnish Management and Organisational Practises -survey). Kohdejoukko koostuu kaikkien vähintään 50 henkeä3 työllistä- vien yritysten kaikista yli 4 henkeä työllistävistä teollisista toimipaikoista. Kohdejoukko koostuu 2509 teollisesta toimipaikasta. Kohdejoukko on periaatteessa sama mitä käytetään nykyisin ns. teollisuustilastokyselyssä. Tämä tarjoaa mahdol- lisuuden yhdistää FMOP-aineisto ja teollisuusti- lasto aineisto ja näin tutkia, millainen on esimer- kiksi johtamiskäytäntöjen ja tuottavuuden väli- nen yhteys. Hyväksyttyjä vastauksia saatiin kaik- kiaan 731 kappaletta. Vastausprosentti (brutto) oli siis 31 % (kun ylipeitto poistetaan otoksesta), mikä on selvästi Yhdysvaltoja matalampi. Ero selittyy sillä, että toisin kuin Yhdysvalloissa, Suomessa vastaajilla ei ollut tiedonantovelvol- lisuutta. Toisaalta Saksassa toteutetussa vuotta 2013 koskevassa kyselyssä vastausprosentti oli kuitenkin vain 5,9 prosenttia (Broszeit ja Laible 2017). Iso-Britanniassa toteutetussa vastaavan- laisessa kyselyssä otoksen koko oli suhteellisesti vielä merkittävästi pienempi.
Alustavat tulokset viittaavat siihen, että Suomen teollisten toimipaikkojen johtamiskäy- tännöt ovat hyvää kansainvälistä tasoa (Ohlsbom 2017). Tulosten tulkinnassa on kuitenkin tässä vaiheessa syytä olla varovainen. Harhaa voi syn- tyä esimerkiksi suhteessa Yhdysvaltoihin siitä, että Suomen aineistossa alle 50 hengen yritysten toimipaikat ovat käytännössä kohdejoukon ulko- puolella. Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan vähintään 50 hen- keä työllistävät teollisuusyritykset kattavat 4,4 prosenttia kaikista teollisuusyrityksistä, mutta toisaalta 72 prosenttia työvoimasta. Koska näi- den yritysten työvoimaosuus on näin suuri, näi-
den yritysten johtamiskäytäntöjen laadulla on keskeinen merkitys Suomen kilpailukyvyn kan- nalta.
Tarkempi kuva Suomen teollisuuden johta- miskäytäntöjen kansainvälisestä tasosta saa- daan, kun meneillään olevassa Taidot Työhön -hankkeessa FMOP-aineisto yhdistetään mui- hin rekisteritietoihin ja maiden välisiä vertailuja päästään tekemään toimipaikkojen ( ja yritysten) kokoluokittain. Tässä vaiheessa voidaan kuiten- kin siis arvioida, että Suomen teollisuuden joh- tamiskäytännöt ovat näiden tietojen perusteella hyvää kansainvälistä tasoa.
4. Johtajien osaaminen
Johtamisen laatua voidaan arvioida myös tut- kimalla johtajien akateemisia taitoja (so. tutkin- toja) tai osaamista. Kiinnostava esimerkki jäl- kimmäisestä on McGowanin ja Andrewsin (2015) tutkimus, jossa johtajien laatua mitataan aikuis- väestön osaamista mittaavalla OECD:n PIAAC- aineistolla (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Mittarina he käyttävät johtajien lukutaitoa. Se kieltämättä tuntuu epätarkalta keinolta, mutta tutkijat näyt- tävät, että heidän mittarinsa korreloi voimak- kaasti yritysten tuottavuuden kanssa.
Kuviossa 6 tarkastellaan WMS-aineiston joh- tamiskäytäntöjen laatua mittaavan tutkimuk- sen ja PIIAC-aineiston johtajien osaamista mit- taavan tutkimuksen välistä yhteyttä. On syytä huomata, että tässä johtajilla tarkoitetaan johta- vassa asemassa olevia työntekijöitä: näin määri- teltynä johtajat kattavat esimerkiksi Suomessa karkeasti ottaen kymmenesosan työvoimasta. WMS-tutkimus keskittyy teollisuuden toimi- paikkojen johtajiin ja PIIAC-aineisto koko kan- santalouden johtajiin. Vaikka näiden mittarien tarkastelemat asiat poikkeavat toisistaan jonkin verran, niiden välillä on tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys (p=0,003).
5 Tarkemmin sanottuna mukana on myös sellaisia alle 50 henkeä työllistäviä yrityksiä, joilla on liikevaihtoa > 40 000 000 euroa tai tasetta > 300 000 000 euroa. Näitä tapauksia oli kuitenkin vain 38 kappaletta.
42


   40   41   42   43   44