Page 50 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 50

Katsauksia ja keskusteluja Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Kuinka nopeasti työttömyys laskee - riippuu tilastosta
Johanna Alatalo1 – Erno Mähönen2
Viime aikoina talous- ja työmarkkinauuti- set ovat olleet jossain määrin ristiriitaisia. Positiivinen käänne sinänsä on tosiasia, mutta se, kuinka vahvaa tai heikkoa nousu on, vaih- telee sen mukaan, mitä indikaattoria tarkas- tellaan. Jo pelkästään se, millaista talouskas- vua lähivuosille on ennustettu, vaihtelee nyt melko paljon – haitari ulottuu reilun yhden prosentin kasvusta lähes kahteen prosenttiin. Työmarkkinakehityksestä puolestaan saa hie- man erilaisen kuvan sen perusteella, katsooko työvoimatutkimuksen työllisyyden ja työttö- myyden kehitystä vai työnvälitystilaston työt- tömyyttä. Työvoimatutkimuksen luvuin työl- lisyyden kasvu ja työttömyyden lasku on ollut vielä melko hidasta, kun taas työnvälitystilas- tossa työttömyys laskee todella nopeasti. Tässä katsauksessa arvioidaan sitä, mitkä tekijät voivat selittää eritahtista kehitystä.
Onko talouskasvu vahvempaa kuin uskomme?
Periaatteessa erittäin nopeaa työnvälitys- tilaston työttömyyden laskua voisi selittää se, että talouskasvu olisikin jo vahvempaa kuin tie- dämme. Vuoden 2016 talouskasvu oli ennakko- tiedon perusteella noin 1,4 %. Luku tarkentuu myöhemmin ja jää nähtäväksi, selittäisikö se työttömyyden laskun kiihtymistä.
Edellistä argumenttia ei kuitenkaan tue se, että työllisyyden kasvu on ollut yhä melko vai- meaa; vuonna 2016 työllisten määrä kasvoi 11 000 hengellä ja työllisyyden kasvuvauhti on vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä ollut suunnilleen sama. Toisaalta työllisyyden kasvu reagoi talouskasvuun viiveellä, ja jos kasvu tällä hetkellä olisi vahvistumassa, sen ei vielä pitäisi- kään näkyä työllisyyden kasvun kiihtymisenä. Mutta yhtä lailla sen ei vielä pitäisi näkyä voi- makkaana työnvälitystilaston työttömyyden laskuna.
1 Johanna Alatalo, VTL, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö 2 Erno Mähönen, YTM, KTM, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö
50


   48   49   50   51   52