Page 51 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 51

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017 Katsauksia ja keskusteluja
Kuvio 1. Työllisyyden muutos kuukausittain kausitasoitettuna (STAMP)
Lähde: TEM, työnvälitystilasto
Oma lukunsa on tuleva kasvu ja tuleva työlli- syyskehitys: jos talouskasvuennusteiden ”posi- tiivinen riski” toteutuu, alkaa työllisyys luon- nollisesti kohentua ennustettua nopeammin. Työ- ja elinkeinoministeriön uusimmassa työ- markkinaennusteessa (Alatalo – Hämäläinen – Mähönen 2017) työllisyyden kasvuksi vuodelle 2017 arvioitiin 15 000 henkeä ja vuodelle 2018 kasvua oli 12 000 henkeä. Työllisyyden kasvu olisi siis edelleen melko hidasta; positiivisempi kehitys on toki mahdollinen, jos talouskasvu osoittautuu ennustettua paremmaksi.
Kaikki työllisyyden kasvu ei ehkä näy työvoimatutkimuksessa
Työllisyyskehitys saattaa olla hieman parem- paa kuin mitä työvoimatutkimuksen luvut viime aikoina ovat kertoneet. Ensinnäkin virhemarginaali on suuri, ja sen huomioon ottaen työllisyyskasvu voi olla kiihtymässä, vaikka se ei vielä viime kuukausien luvuissa näy. Tällöin kuitenkin tulevien kuukausien työllisyyskehityksen pitäisi alkaa kiihtyä.
Toiseksi, tilastollisista käytännöistä johtuen,
kaikki ”tosiasialliset” työllisyyden muutokset eivät heijastu kokonaisuudessaan työvoimatut- kimuksen työllisyyslukuihin. Yksi esimerkki liittyy lomautuksiin. Työnvälitystilastossa kaikki lomautetut tilastoituvat työttömiksi. Sen sijaan työvoimatutkimuksessa lomautettu voi tilastoitua joko työlliseksi, työttömäksi tai työvoiman ulkopuolella olevaksi. Siitä puoles- taan seuraa, että kun lomautukset laskevat, se heijastuu vain osin kasvavana työllisyytenä. Lomautukset ovatkin voimakkaasti laskeneet viime aikoina, ja tältä osin työvoimatutkimuk- sen luvut ehkä hieman ”aliarvioivat” työlli- syyden kasvua. Lomautusten lasku kuitenkin näkyy kokonaisuudessaan työnvälitystilaston työttömyyden laskuna.
Kolmas syy, jonka takia kaikki työllisyyden kasvu ei näy työvoimatutkimuksessa, on se, että osa ulkomaisesta työvoimasta ei näy työvoima- tutkimuksen luvuissa. Se ei kuitenkaan selitä työnvälitystilaston nopeaa työttömyyden laskua, koska nämä henkilöt eivät ole olleet myöskään työttömiä työnhakijoita.
51


   49   50   51   52   53