Page 52 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 52

Katsauksia ja keskusteluja Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Kuvio 2. Lomautukset kuukausittain verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen
Lähde: TEM, työnvälitystilasto
Piilotyöttömyys selittää osin sitä, että työttömyysluvut käyttäytyvät eri tavoin eri lähteissä
Työvoimatutkimus ja työnvälitysti- lasto mittaavat työttömyyttä eri tavoin. Työnvälitystilaston työttömyys on aina työvoi- matutkimuksen työttömyyttä korkeampi siksi, että työvoimatutkimuksessa työttömäksi tilas- toituvat vain haastattelujaksolla aktiivisesti työtä etsineet. Ainoastaan nuorten osalta työvoi- matutkimuksen työttömyys on työnvälitystilas- ton työttömyyttä korkeampi – koska opiskelija voi etsiä töitä, mutta ei voi olla työtön työnhakija.
Määritelmien ero ei kuitenkaan täysin selitä sitä, miksi ero kahden eri tilaston välillä on enti- sestään kasvanut. Osin ero on kasvanut, koska työnvälitystilaston työttömyyttä viime vuosina ovat nostaneet erilaiset politiikkamuutokset. Kuitenkin tätä merkittävämpi tekijä on ollut se, että pitkään jatkuneessa heikossa työmark- kinatilanteessa osa työtä vailla olevista on joko tilapäisesti tai pysyvästi luopunut aktiivisesta työnhausta, jolloin he eivät näy työvoimatut- kimuksessa työttöminä vaan työvoiman ulko- puolella olevina tai piilotyöttöminä. Aktiivisesta työnhausta luopuminen onkin jossain määrin
selittänyt sitä, että työvoimatutkimuksen työt- tömyys on kasvanut huomattavasti hitaammin kuin työttömyys työnvälitystilastossa. Samasta syystä pitkäaikaistyöttömyys on työvoimatut- kimuksen luvuin näyttänyt huomattavasti pie- nemmältä ongelmalta kuin työnvälitystilaston perusteella.
Työmarkkinakäänteessä luvut voivat tilapäisesti muuttua jopa eri suuntaan
Ei myöskään ole yllättävää, jos työttömyys eri tilastoissa menee työmarkkinakäänteen alkuvai- heessa jopa eri suuntaan. Työnvälitystilastossa työttömyys alkaa laskea aiemmin, ja samaan aikaan työvoimatutkimuksessa työttömyys voi jopa aluksi nousta. Syynä on se, että työmarkki- natilanteen parantuessa osa niistä, jotka aiem- min ovat (tilapäisesti) luopuneet aktiivisesta työnhausta, alkavat etsiä töitä aktiivisesti, ja he tilastoituvat siten työttömiksi, työvoiman ulko- puolella olon sijaan. Tämä voi jopa kasvattaa työttömyyttä työvoimatutkimuksessa.
Sinänsä siinä ei ole mitään uutta, että työt- tömyyden kasvaessa työnvälitystilaston työttö- myys nousee nopeammin kuin Tilastokeskuksen työttömyys. Historiallisesti ero näiden lukujen
52


   50   51   52   53   54