Page 59 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 59

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Katsauksia ja keskusteluja
aluke, josta testin tekijä jatkaa piirtämistä (pro- jektiivinen testi; asiakas projisoi ruutuihin per- soonallisuutensa dynamiikan mukaisen piirrok- sen). Kullakin ruudulla on todettu olevan tietty yllykearvo. Piirroksia tulkitaan suhteessa ylly- kearvoon, tarkastellaan piirtämisjärjestystä, vii- van laatua, ahdistuneisuuden merkkejä ja kuvien yleisyyttä eri ruuduissa. Psykologi tekee koko- naisuudesta tulkinnan. Testissä heijastuu teki- jän esitietoisia ja tiedostamattomia yllykkeitä.
Sakkomaksut ja luppokarenssit
Erityisen värikästä kielenkäyttöä esiintyy työttömyysturvan yhteydessä. Tämä koskee sekä henkilöasiakkaita että muita toimijoita. Joidenkin maahanmuuttajien käytössä on KELA-palkka, joka tarkoittaa tietenkin työmark- kinatukea, jota KELA maksaa. Sakkomaksut ovat uudempaa terminologiaa, kuten sakkolistatkin. Sakkomaksulla viitataan kuntien rahoitusvas- tuuseen pitkäkestoisesta passiivisesta työmark- kinatuesta. Sakkolista liittyy samaan asiaan, se on lista niistä työttömistä työnhakijoista, joi- den työmarkkinatukea kunta rahoittaa. Nämä sakkoihin liittyvät termit ovat syntyneet kunta- sektorilla ja terminologia pyrkii ilmentämään sitä, että kunnat ovat saaneet jonkin rangaistuk- sen. Karenssi on monelle tuttu termi, sehän tar- koittaa etuudetonta määräaikaa. Varsinaisesti työvoimaviranomainen voi määrätä karenssia jostain syystä, joka estää työttömyysturvan saa- misen, esimerkiksi tarjotusta työstä kieltäyty- misestä, ilman hyväksyttävää syytä työstä eroa- misesta tai aktiivitoimista kieltäytymisestä tai niiden keskeyttämisestä. Terminologia on kui- tenkin laventunut käyttöalaltaan kattamaan esi- merkiksi odotusaikoja, kuten omavastuuaikaa työttömyysjakson alussa, jolloin on voitu puhua odotuskarenssista tai alkukarenssista, vaikkei kyse oikeastaan karenssista olekaan. Yhdestä yhteydestä karenssiin viittaava ilmaus on pois- tunut käytöstä: Työttömien valtakunnallisen yhteistoimintajärjestön lehden nimi oli vuoteen 2014 saakka Karenssisanomat, mutta nykyisin TVYtter. Ja nyt muuten itse järjestökin tunne-
taan nimellä Työttömien keskusjärjestö. Luppokarenssi on eräs mielenkiintoinen ilmaus, joka on poistunut jo aktiivikäytöstä. Tämä johtuu siitä, että luppokarenssi viittasi työ- voimapoliittiseen lausuntoon A6, jossa ideana oli, ettei henkilö ollut ollut työmarkkinoilla edel- lisen puolen vuoden aikana vähintään kuutta viikkoa, vaan oli ilmeisesti luppoillut työmarkki- noiden ulkopuolella. Lainsäätäjän vastaus tilan- teeseen oli siis lausunto A6 eikä työttömyystur- vaa kahteen kuukauteen, mutta työvoimavirkai- lijat kutsuivat tätä luppokarenssiksi. Ja onhan se kyllä kuvaavampi ilmaus kuin A6. Kumpikaan ei ole enää käytössä. Eräs hyvin laajassa käy- tössä ollut ja yhä oleva termi on peruspäiväraha. Työttömyysturvan peruspäiväraha on edelleen käytössä, mutta termin käyttö on kiintoisasti laa- jentunut tarkoittamaan usein myös työmark- kinatukea. Peruspäiväraha on osa vakuutusjär- jestelmää, kun työmarkkinatuki taas on työttö- myysavustus ja siten näiden saantiedellytykset ovat erilaiset. Peruspäivärahaa saa todellisuu- dessa alle neljännes työmarkkinatuen saajien määrään nähden, mutta kun etuudet ovat saman- suuruiset, muuttuu työmarkkinatukikin usein puheissa peruspäivärahaksi. Todellisuudessa peruspäiväraha korvautui pääosin vuonna 1994 luodulla työmarkkinatuella heti seuraavana vuonna. Peruspäivärahan laajennettu käyttö on sillä tavoin kiinnostavaa, että termiä käyttävät etuuden saajat ja kansalaiset, mutta työttömyys- turvaan liittyvässä viranomaistyössä peruspäi- värahalla ja sen tasolla on vähän omanlaisensa merkitys, peruspäivärahan taso kun on myös ansioturvan laskennan pohjana. Työttömyystuki työttömyysturvaan yleisesti viitatessaan kertoo lähinnä siitä, että työttömyysturva ei ole termin
käyttäjälle tuttu oikein millään tasolla.
Siirtotyömaista luukuttamiseen
Velvoitetyöllistäminen on sekin jo käytöstä poistunut termi, mutta oli aikanaan 1980-90 –luvuilla hyvin olennainen osa työvoimapoli- tiikkaa. Tuolloin pitkään työttömänä olleet työl- listettiin ja viime kädessä julkisen sektorin vel-
59


   57   58   59   60   61