Page 60 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 60

Katsauksia ja keskusteluja
Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
vollisuus oli järjestää velvoitetyötä. Järjestelmä antoi kyllä pitkään työttömänä olleille mahdol- lisuuden määräaikaiseen tukityöllistämispaik- kaan pääsyyn, mutta esti samalla normaalia julkisen sektorin rekrytointia ja sotki työmark- kinoita. Toimeenpano kävi nopeasti mahdot- tomaksi 1990-luvun lamaan ajauduttaessa ja järjestelmä kumottiin. Velvoitetyöllistämiseen liittyy myös tempputyöllistäminen, joka viittasi kielikuvana selkeästi siihen, että työllistämisellä ei ilmeisesti saavutettu tilapäisen työttömyy- den katkaisun lisäksi pysyvämpiä vaikutuksia. Erityisesti tällä viitattiin palkkatukityöhön kun- nalla. Termi on joissain yhteyksissä saattanut viitata työvoimapolitiikan aktiivitoimiin laa- jemminkin, eikä pelkkiin työllistämistoimiin. Työvoimapoliittisista toimenpiteistä saatettiin myös käyttää puheilmaisua temput. Joskus on puhuttu työvoimapoliittisista toimenpiteistä tai aktiivitoimista, mutta nykyisin ne ovat pal- veluja tai työvoimapalveluja. Yhden tulkinnan mukaan esimerkiksi lääkärit tekevät toimen- piteitä. Toisen tulkinnan mukaan tempputyöl- listämisen tilalla on nyt orjatyö eli kuntouttava työtoiminta tai ysi eurosella töihin, mikä viittaa toimintapäivästä saatavaan korvaukseen.
Aktiivipolitiikassa on käytetty muun muassa termiä tiepa, joka viittasi tietopalveluun ja siihen kytkeytyvään koulutus- ja ammattitietoneuvon- taan. Amku tarkoitti työvoimapalveluna järjes- tettävää ammatillista kuntoutusta. AVO on tie- tysti ammatinvalinnanohjaus.
Aluevelvoite on myös jäänyt työvoimapolitii- kan historiaan. Sillä tarkoitettiin maan eri aluei- den välisten työttömyyserojen tasoittamiseen velvoittavaa menettelyä, jossa tietyillä korkean työttömyyden alueilla ryhdyttiin lisärahoituk- sella tasaamaan alueellisia työttömyyseroja. Aluevelvoitteet on sittemmin kumottu.
Yhteishankinta tai yhteishankintakoulutus on myös olennainen työvoimapoliittinen termi. Se tarkoittaa työvoimakoulutuksessa viran- omaisen ja työnantajan yhdessä rahoittamaa koulutusta esimerkiksi rekrytointitilanteessa. Lomautuskoulutus liittyi myös tähän. Etenkin
1990-luvun lamassa lomautusten vaihtoehtona järjestettiin työvoimakoulutusta lomautusajaksi. Passiivirekisteri on esimerkki termistä, jolla haettiin työvoimapolitiikan piirissä korkean työttömyyden oloissa jonkinlaisia ryhmittelyjä työmarkkinoille hakeutuviin ja muihin työttö- miin. Etenkin käytännön toimeenpanijat ovat aika ajoin kaivanneet mahdollisuutta jättää esi- merkiksi eläkepäätöstä odottavat passiiviset työnhakijat ”rauhaan” omaan passiivirekiste-
riinsä.
Siirtotyömaa on tärkeä osa työvoimapo-
litiikan historiaa. Useita rakennuskohteita 1960-70-luvuilla toteutettiin siirtotyömaina, esimerkiksi Sköldvikin öljynjalostamon raken- taminen ja monia tiehankkeita tehtiin näin. Työttömät siis siirrettiin siirtotyömaalle työl- lisyystöihin. Siirtotyömaa saattoi tarkoittaa parakkimajoitusta.
Roikkolomautus -ilmaus oli käytössä 1990-luvulla kun metsäalalta vähennettiin metsureita koneellistumisen myötä, mutta ei annettu vielä lopullista irtisanomista "tuotan- nollisista ja taloudellisista syistä". Termi viitan- nee siihen, että lomautettu jäi ikään kuin roik- kumaan epäselvään tilanteeseen.
Hätäaputyö - oli ilmaisu silloiselle sosiaali- perusteiselle työllistämiselle 1950-60-luvuilla. Termillä on myös paljon pidempi historia aina 1800-luvun lopun kunnallisiin hätäaputöihin saakka.
Risusavotat - olivat maaseudulla työllistämis- kohteita 1950-80 –luvuilla. Niillä tarkoitettiin erilaisia metsänparannustöitä.
Myös paikallisten työvoimapäälliköiden tai -virkailijoiden mukaan on nimetty työllistä- mistä tai palvelutilanteita. Tässä kaksi esimerk- kiä Pohjois-Savosta: Cajanin hommia –nimellä kutsuttiin Vesannolla 1970 -luvulla silloisen työ- voimavirkailijan järjestämiä töitä tai sitä kun ilmoittauduttiin hänelle työttömäksi. Pulliaisen hommiksi kutsuttiin suonenjokelaisen työvoima- päällikön järjestämiä töitä. Vastaavantyyppisiä syystä tai toisesta henkilöityneitä paikallisia ilmaisuja on varmasti paljon.
60


   58   59   60   61   62