Page 61 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 61

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Katsauksia ja keskusteluja
6+6 –kokeilu oli 1990-luvulla toteutettu pie- nimuotoinen työaikakokeilu. Lähinnä kuntasek- torin työpaikoilla, mutta myös joissain yrityk- sissä toteutetussa kokeilussa oli ideana siirtyä normaalin 8 tunnin työpäivän sijasta kahteen 6 tunnin työvuoroon, minkä ajateltiin parantavan tuottavuutta ja lisäävän työllisyyttä. Kokeilu ei yleistynyt ja se lopetettiin.
Luukuttaminen on tuoreempaa terminolo- giaa. Termin sävystä huolimatta sillä ei tarkoi- teta esimerkiksi työnhakijan pompottelua luu- kulta toiselle, vaan ennalta ilmoittamatta tehtyä TE-toimiston työnantajakäyntiä, mennään siis luukulta luukulle eli yrityksestä toiseen.
Rakennerahastoissa on puhuttu kulmalu- vuista, punaisista kulmista ja virtuaalirahasta. Kulmaluvuilla tarkoitetaan TEM:n tekemää perusjakoa rakennerahastovarojen jaosta maa- kunnittain. Punaisiin kulmiin merkitään tiedossa olevia määrärahojen säästöjä. Virtuaaliraha on arvio käytettävissä olevista rahoista, sisältäen myös rahaa, jota ei ole vielä alueelle jaettu.
Vähän samanlainen hallinnollinen ilmaisu on pitkä momentti. Sillä on tarkoitettu työvoima- politiikassa kulloisestakin budjettirakenteesta riippuen hieman eri asioita, mutta ideana on ollut se, että hieman erilaisia työvoimapolitii- kan määrärahoja on ollut samalla momentilla, esimerkiksi erilaisia työllistämisrahoja tai näi- den lisäksi myös työvoimakoulutuksen rahoja. Pitkään momenttiin liittyy myös idea, että sen sisältämät määrärahat voivat olla keskenään korvautuvia.
Iskuryhmä on määräaikainen projekti-/työn- tekijäryhmä (määräaika tämän vuoden lop- puun), joka perustettiin auttamaan turvapaikan- hakijoita ja oleskeluluvan saaneita nopealla aika- taululla niin, ettei heidän tarvitse tulla tavan- omaisia reittejä palvelulinjoille.
61


   59   60   61   62   63