Page 62 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 62

Uutta työ- ja yrittäjyystutkimuksen alalta Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Uutta työ- ja yrittäjyystutkimuksen alalta
Ammattirakenteen muutoksen vaikutuk- set kansantalouteen Itsensätyöllistäminen ja jakamistalous työelämän murroksessa (2017), Elina Berghäll; Juha Honkatukia
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 19/2017
Väestön alueellisen keskittymisen aluetaloudelliset vaikutukset (2017), Juha Honkatukia; Janne Niemi
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 17/2017
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan muut- toliikkeen taustoja ja syitä ja arvioidaan muuttoliikkeen vaikutuksia aluetalouksiin.
Tutkimuksen perusteella väestön aiemmin ennakoitua nopeampi keskittyminen voi hei- kentää muuttotappioalueiden kasvupotentiaalia. Väestön keskittyminen johtaa kuitenkin myös palvelujen keskittymiseen, mikä vähentää työ- voiman sitoutumista etenkin julkispalvelujen tuottamiseen.
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ammattira- kenteen ennakoitujen muutostrendien vaiku- tusta kansantalouteen. Kirjallisuuden perus- teella ammattirakenne on muuttunut suhteel- lisen hitaasti viime vuosikymmeninä, kun taas tulevaisuudessa ennakoidaan monia ammatteja koskevia suuria muutoksia. Tässä ammattiraken- teen muutostrendejä tarkastellaan siitä lähtö- kohdasta, että muutos koskee työvoiman kysyn- nän rakennetta kaikilla toimialoilla, joka voi vai- kuttaa työn tuottavuuteen. Tutkimuksen kes- keinen tulos on, että työmarkkinoiden salliessa tarjonnan sopeutumisen vaikutukset ammatti- rakenteeseen jäävät suhteellisen pieniksi suu- rempien ammattiryhmien tasolla.
62


   60   61   62   63   64