Page 63 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 63

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017 Nytt inom arbets- och entreprenörskapsforskning
Nytt inom arbets- och etrenörskapsforskning
E ekterna av befolkningens regionala koncentration på den regionala ekonomin (2017), Juha Honkatukia; Janne Niemi
Arbets- och näringsministeriet publikatio- ner 17/2017
E ekterna av förändringen av yrkesstruk- turen på samhällsekonomin (2017),
Elina Berghäll; Juha Honkatukia
Arbets- och näringsministeriet publikatio- ner 19/2017
I denna undersökning analyseras bakgrunder och orsaker till migration och bedöms migra- tionens e ekter på de regionala ekonomierna. Enligt undersökningen kan en snabbare kon- centration av befolkningen än vad som tidi- gare förutspåddes försämra tillväxtpoten- tialen för regioner med ut yttningsöverskott. Befolkningens koncentration till vissa orter leder dock också till att tjänsterna koncentre- ras, vilket minskar arbetskraftens engagemang, i synnerhet när det gäller produktion av o ent- liga tjänster.
I denna undersökning granskas hur de föruts- pådda förändringstrenderna för yrkesstrukturen påverkar samhällsekonomin. Enligt litteraturen har yrkesstrukturen förändrats relativt långsamt under de senaste decennierna, medan det förut- spås stora förändringar för många yrken i fram- tiden. Här granskas förändringstrenderna för yrkesstrukturen utgående från att förändringen gäller strukturen av efterfrågan på arbetskraft inom alla branscher, vilket kan påverka arbetets produktivitet. Det centrala resultatet av under- sökningen är att, när arbetsmarknaden tillåter det, är e ekterna av att efterfrågan anpassar sig relativt små på yrkesstrukturen på nivån för de större yrkesgrupperna.
63


   61   62   63   64   65