Page 68 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 68

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Luettelot
Kuvioiden luettelo Sivu
1. Työvoima ja työvoimaosuudet§ ................ 5*
2. Työvoimaosuudet sukupuolen mukaan .. 5*
3. Työlliset ja työllisyysasteet ........................ 6*
4. Työllisyysasteet sukupuolen mukaan...... 6*
5. Työllisyysasteet ELY-keskuksittain ..........7*
6. Työlliset toimialoittain ............................... 8*
7. Työttömyysasteet työvoimatutkimuksen mukaan ........................................................... 9*
8. Työttömät työvoimatutkimuksen sekä työnvälitystilaston mukaan. Kausipuhdis- tetut neljännesvuosiluvut........................... 9*
9. Työttömät työnhakijat työnvälityksessä kuukausittain .............................................. 10*
10. Työttömät työvoimatutkimuksen mukaan kuukausittain .............................................. 10*
11. Työttömät työnhakijat ja avoimet paikat työnvälityksessä kuukausittain ja kausita- soitettuina ..................................................... 11*
12. Työttömät työnhakijat työnvälityksessä kuukausittain sukupuolen mukaan......... 11*
13. Työttömät työnhakijat työnvälityksessä ikäryhmittäin, neljännesvuosittain.........12*
14. Työttömät työnhakijat työttömyyden kes- ton mukaan, kesto viikkoina .....................12*
15. Kuukauden uudet työnhakijat ja uudet työttömät työnvälityksessä nel-jännesvuo- sittain .............................................................13*
16. 16. Avoimet työpaikat kuukauden aikana sekä näistä uudet avoimet työpaikat työn- välityksessä neljännesvuosittain .............13*
17. Palveluissa olevat ........................................14*
18. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskus- ten alueet.......................................................15*
19. Työttömyysasteet ELY-keskusalueittain vuonna 2016, työvoimatutkimuksen mu- kaan ................................................................16*
List of charts Page 1. Labour force and labour force participati-
on rates ........................................................... 5*
2. Labour force participation rates by sex ... 5*
3. Employed persons and employment rates . 6*
4. Employment rates by sex............................ 6*
5. Employment rates by administrative district..............................................................7*
6. Employed persons by industry.................. 8*
7. Unemployment rates by Labour Force Survey ............................................................. 9*
8. Unemployed persons according to the Labour Force Survey and Employment Service Statis- tics. Seasonally adjusted quarterly  gures.....9*
9. Unemployed persons seeking work at the Employment Service. Original monthly  gures............................................................ 10*
10. Unemployed persons according to the Labour Force Survey. Original monthly  gures............................................................ 10*
11. Unemployed persons seeking work and unfilled vacancies at the Employment Service, orig. monthly figures and seasonally adjusted fig .... 11*
12. UnemployedpersonsseekingworkattheEmp- loyment Service by sex, monthly figures ........ 11*
13. Unemployed jobseekers at the Emplo- yment Service by age, quart. g. ................12*
14. Unemployed persons seeking jobs at
the Employment Service by duration of unemployment (in weeks) ........................12*
15. New jobseekers and new unemployed du- ring a month at the Employment Service, quarterly  gures ..........................................13*
16. Vacancies during a month and of these
new vacancies at the Employment Service, quarterly  gures ..........................................13*
17. Participants in di erent services .............14*
18. Administrative districts of Ministry of Economic A airs and Employment ........15*
19. Unemployment rates by administrative districts in the year 2016, according to the Labour Force Survey...................................16*
1*


   66   67   68   69   70