Page 23 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 23

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Artikkeleita
 Mätsäysalgoritmi kohtaannon
edistäjänä
Jaakko Matomäki1 – Tiia Leuhu2 – Jouni Alin3
Johdanto
Digitalisaation edistäminen on yksi hallitusoh- jelman kärkihankkeista. TE-palveluissa digita- lisoinnilla halutaan helpottaa työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia ja löytää ratkaisuja raken- teelliseen työttömyyteen. Hyödyntämällä analy- tiikkaa ja automaatiota voidaan sujuvoittaa työn ja työnhakijoiden kohtaamista.
Työ- ja elinkeinohallinto on rakentamassa työmarkkinatori-palvelua, jonka on tarkoitus ratkaista näitä haasteita. Jotta tämä palvelu saa- daan toimimaan hyvin, yksi keskeinen kompo- nentti on, että palvelussa pystytään käyttämään toimivaa mätsäysalgoritmia. Tämä artikkeli perustuu Deloitten työ- ja elinkeinoministeri- ölle tekemään tutkimukseen (Deloitte 2017). Sen tarkoituksena oli määritellä algoritmi, jota tässä tarkoituksessa voitaisiin hyödyntää.
Prosessi voidaan jakaa kahteen osaan - työn- hakijan suositteluun työnantajille ja työnan- tajien suositteluun työnhakijoille. Molemmat
prosessit toimivat kuitenkin hyvin samankal- taisesti, eli voidaan esimerkiksi suositella kym- menen soveltuvinta työpaikkaa tai kymmenen soveltuvinta työnhakijaa.
Tässä artikkelissa tehdään ensin katsaus menetelmiin, joilla tätä ongelmaa on aiemmin lähestytty. Tutkimuksessa laadittiin algoritmi mätsäykseen käyttäen URA-järjestelmän tietoja. Lisäksi esitettiin suosituksia ja kehittämisehdo- tuksia sekä arvioitiin ulkoisten datalähteiden potentiaalia mätsäystä kehitettäessä.
Kirjallisuuskatsaus
Tässä osassa esittelemme kolme erityyppistä lähdettä, joissa työpaikkojen ja työntekijöiden mätsäystä on ratkottu. Lähteet pitävät sisällään tieteellisissä artikkeleissa esitettyjä ratkaisuja, kuvauksen Rec-sys 2016 –konferenssista ja lyhyen katsauksen perustuen työpaikkaportaa- lien teknisiin blogeihin.
 1 Jaakko Matomäki, VTM, datatieteilijä, Deloitte Consulting Oy
2 Tiia Leuhu, DI, datatieteilijä, Deloitte Consulting Oy
3 Jouni Alin, VTM, analytiikkajohtaja, Deloitte Consulting Oy
23   21   22   23   24   25