Page 36 - MS_5_2018
P. 36

 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ TIEDOTTAA
                 Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 22.11.2018
Viestintävirasto ja Trafi yhdistyvät Liikenne- ja viestintävirastoksi – Liikennevirastosta tulee Väylävirasto
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN
hallinnonala uudistuu vuoden 2019 alusta. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestin- tävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toi- minnot yhdistetään uudeksi Liikenne- ja viestintävirastoksi (Traficom). Nykyinen Liikennevirasto jatkaa Väylävirastona.
Uudistus vastaa toimintaympäristön muutoksiin ja huomioi asiakkaiden tarpeet entistä paremmin.
Hallitus esitti liikenne- ja viestintäminis- teriön hallinnonalan virastoja koskevien la- kien (HE 61/2018 vp, HE 104/2018 vp; EV 102/2018 vp) vahvistamista 22.11.2018.
Tasavallan presidentin on tarkoitus vah- vistaa lait 23.11.2018.
Voimaanpanolain on tarkoitus tulla voi- maan 27.11.2018 ja muiden lakien 1.1.2019.
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestin- tävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toi- minnot yhdistyvät Liikenne- ja viestintävi- rastoksi (Traficom).
Liikenne- ja viestintävirasto toimii valta- kunnallisena tietoyhteiskunnan ja liikenne- järjestelmän kehittäjänä. Se valvoo ja edis- tää liikenteen ja viestinnän markkinoita ja
-palveluja. Virasto on kansalaisia ja yrityk- siä palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteröinti- ja hyväksyntä- sekä turvalli- suusviranomainen. Se vastaa myös tarvit- tavien tutkintojen järjestämisestä.
Viraston henkilöstömäärä on noin 900.
Liikenne- ja viestintäviraston toiminnan käynnistyminen ei vaikuta yhdistyvien vi- rastojen olemassa oleviin toimintoihin ja niiden asiakkailleen tarjoamiin palveluihin. Virastojen palvelut jatkuvat keskeytyksettä, ja yhdistymisen myötä niitä kehitetään ja parannetaan edelleen.
Haku viraston pääjohtajan tehtävään päättyi 8.11.2018. Pääjohtaja pyritään nimit- tämään marraskuun aikana.
Väylävirasto
Nykyisen Liikenneviraston tehtävistä siirre- tään Liikenne- ja viestintävirastoon ja liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finlandiin kaikki ne tehtävät, jotka eivät suo- ranaisesti liity väylänpitoon. Liikenneviras- ton nimi vaihtuu Väylävirastoksi, mutta vi- rasto jatkaa keskeytyksettä toimintaansa.
Väylävirasto on tilaajaorganisaatio, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väylä- verkon suunnitteluun, kehittämiseen ja
kunnossapitoon sekä liikenteen ja maan- käytön yhteensovittamiseen. Virasto vastaa myös talvimerenkulusta.
Väylävirastossa on henkilöstöä noin 400.
Traffic Management Finland Oy
Liikenneviraston nykyiset liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut (tie- ja meriliikenteen ohjaus sekä virastossa vielä hoidettava rautatielii- kenteenohjaus) siirretään perustettavaan val- tion erityistehtäväyhtiöön, Traffic Manage- ment Finland Oy:hyn.
Laki, jolla Liikenneviraston liikenteenoh- jaus- ja hallintapalvelut muutetaan osa- keyhtiöksi, vahvistettiin 13.7.2018 ja se tulee voimaan 1.1.2019.
Mitä seuraavaksi?
Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvis- taa virastouudistuksen toteuttamista kos- kevat lait (EV 102/2018 vp) 23.11.2018.
Liikenne- ja viestintäviraston pääjohtaja pyritään nimittämään marraskuussa.
Uudet virastot aloittavat toimintansa 1.1.2019, kun lait ja asetukset liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan viras- toista tulevat voimaan.
36 MS // 5 • 2018


   34   35   36   37   38