Page 61 - MS_5_2018
P. 61

                 Resolution från FFC:s representantskap 23.11.2018
FFC:s representantskap:
Riktningen för Finland avgörs
i samband med riksdagsvalet
Vårens riksdagsval avgör om avtals- och förtroendesamhället vinner, eller om Finland fortsätter på den linje som leder till ökade motsättningar, försämrade anställningsvillkor och nedskärningar för de arbetslösa. Det konstaterar FFC:s representantskap, som uppmanar alla att utnyttja sin rösträtt.
En röst för avtalande och för
ett förtroendesamhälle
I nästa riksdagsval röstar vi om riktningen för Finland. Fortsätter vi på den nuvarande regeringens linje, som leder till ökade mot- sättningar, försämrade anställningsvillkor och nedskärningar för de arbetslösa, eller bygger vi genom att avtala tillsammans ett förtroendesamhälle där allas röst hörs?
Fackföreningsrörelsens val är ett förtro- endesamhälle som bygger på avtalande, men den här valperioden har visat att lön- tagarna vid behov också kan kämpa.
Den nuvarande regeringens ovilja att lyssna på arbetstagarnas röst har tvingat oss att ropa. Folket samlades på torgen i stora skaror, först för att motsätta sig tvångslagarna som skulle ha försämrat an- ställningsvillkoren, och sedan för att mot- sätta sig aktiveringsmodellen som bestraf- far de arbetslösa. Den här hösten blev vi rentav tvungna att försvara arbetstagarnas anställningstrygghet genom politiska strid- såtgärder. Genom kollektiv styrka fick vi regeringen att ändra kurs.
Efter vårens riksdagsval vill vi ha en re- gering som lyssnar på löntagarnas röst också utan megafoner och demonstratio- ner med tusentals deltagare. Vi behöver en regering som respekterar trepartsmodel- len och avtalssamhället.
Trepartsmodellen är ingen finländsk uppfinning, utan den har långa internatio-
nella traditioner. Internationella arbetsor- ganisation ILO, det FN-organ som slår fast spelreglerna i arbetslivet och som fyl- ler 100 år nästa år, grundar sig på besluts- fattande på trepartsbasis. Det bästa sättet att hedra det här jubileumsåret är att ock- så i Finland återgå till den modell som bygger på avtalande och som har visat sig vara bra.
Ett bättre arbetsliv
genom organisering
Grunden för ett bra arbetsliv utgörs också i fortsättningen av en hög organiserings- grad, avtalsfrihet och löntagarnas rätt att vid behov använda påtryckningsåtgärder.
Ett rättvist arbete och avtalande behövs för att ge ork i arbetet. Anställningstrygg- het, ett stabilt jobb, goda arbetsförhållan- den, en ordentlig lön och ett arbetsliv som flexar på ett mänskligt sätt, bidrar till att ge ork och skapa framtidstro.
Organisering och avtalande om an- ställningsvillkor är det bästa sättet att svara på den osäkerhet som unga mö- ter i arbetslivet samt på de missför- hållanden som till exempel platt-
formsekonomin, nolltimmarsavtal och hyrt arbete orsakar, och som hotar leda till en uppdelning i två arbetsmarknader. Att främja organiseringen över förbundsgrän- serna är vår gemensamma uppgift.
På våren röstar vi i stora skaror för ett bättre arbetsliv och för välfärdssamhäl- let. Om vi inte röstar, så bestämmer an- dra för oss. Erfarenheterna från den här valperioden visar att motsättningarnas tid verkligen inte är förbi. Vi har inte råd att vara soffliggare i valet, för det skulle leda till fler sömnlösa
nätter på arbets- marknaden.
   2018 • 5 // MS 61

   59   60   61   62   63