Page 60 - MS_5_2018
P. 60

 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ TIEDOTTAA
                 Pressmeddelande 22.11.2018
Kommunikationsverket och Trafi slås samman till Transport- och kommunikationsverket – Trafikverket blir Trafikledsverket
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS för- valtningsområde omorganiseras i början av 2019. Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kom- munikationsverket samt vissa funktioner vid Trafikverket ska slås samman till det nya Transport- och kommunikationsverket (Traficom). Det nuvarande Trafikverket fort- sätter sin verksamhet som Trafikledsverket.
Reformen svarar mot förändringarna i verksamhetsmiljön och tar allt bättre hän- syn till kundernas behov.
Regeringen föreslog den 22 november 2018 att lagarna om en reform av ämbets- verken på kommunikationsministeriets förvaltningsområde (RP 61/2018 rd, RP 104/2018 rd; RSv 102/2018 rd) ska stad- fästas.
Det är meningen att republikens presi- dent stadfäster lagarna om att genomföra ämbetsverksreformen den 23 november 2018.
Införandelagen avses träda i kraft den 27 november 2018 och de övriga lagarna den 1 januari 2019.
Transport- och kommunikationsverket (Traficom)
Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunika- tionsverket samt vissa funktioner vid Tra- fikverket ombildas till Transport- och kom- munikationsverket (Traficom).
Transport- och kommunikationsverket svarar för den riksomfattande utvecklingen av informationssamhället och transport- systemet. Den övervakar och främjar tjäns-
ter för trafik, transport och kommunikation och marknaden för dem. Ämbetsverket är en myndighet som betjänar medborgare och företag i ärenden som gäller tillstånd, registrering, godkännanden och säkerhet inom områdena för trafik, transport och kommunikation. Den svarar också för att ordna nödvändiga examina.
Verket har cirka 900 anställda.
Att verksamheten vid Transport- och kommunikationsverket körs igång påverkar inte funktionerna vid de verk som slås sam- man och de tjänster de tillhandahåller sina kunder. Ämbetsverkens tjänster kommer att finnas tillgängliga utan avbrott, och i och med sammanslagningen kommer de att utvecklas och förbättras de ytterligare.
Ansökningstiden för uppdraget som verkets generaldirektör gick ut den 8 no- vember 2018. Det är meningen att general- direktören ska utnämnas före utgången av november.
Trafikledsverket
Av det nuvarande Trafikverkets uppgifter överförs till Transport- och kommunika- tionsverket och till trafikledningsbolaget Traffic Management Finland alla de uppgif- ter som inte har någon direkt koppling till trafikledshållningen. Trafikverkets namn ändras till Trafikledsverket, men i övrigt fortsätter verket sin verksamhet utan av- brott.
Trafikledsverket är en beställarorganisa- tion som koncentrerar sig på att planera,
utveckla och underhålla transportlederna för vägtrafik, spårtrafik och sjöfart samt på att samordna trafiken och markanvänd- ningen. Verket svarar också för vintersjö- farten.
Trafikledsverket har cirka 400 anställda.
Traffic Management Finland Ab
Trafikverkets nuvarande tjänster för trafik- styrning och trafikledning (ledning av väg- trafiken och sjöfarten och de de delar av järnvägstrafiken som fortfarande hör till verkets uppgiftsområde) ombildas till ett aktiebolag och uppgifterna överförs till det bolag för statliga specialuppgifter som bildas, Traffic Management Finland Ab.
Den lag genom vilken Trafikverkets tra- fikstyrnings- och trafikledningstjänster om- vandlas till ett aktiebolag stadfästes den 13 juli 2018 och träder i kraft den 1 januari 2019.
Vad händer härnäst?
Det är meningen att republikens president stadfäster lagarna om att genomföra äm- betsverksreformen (RSv 102/2018 vp) den 23 november 2018.
Avsikten är att Transport- och kommuni- kationsverkets generaldirektör ska utses i november.
De nya verken inleder sin verksamhet den 1 januari 2019, samtidigt som lagarna och förordningarna om ämbetsverken på kommunikationsministeriets förvaltnings- område träder i kraft.
60 MS // 5 • 2018   58   59   60   61   62