Page 59 - MS_5_2018
P. 59

                Komplettering och rättelse av juristens svar i nummer 4/2018:
I SLUTET AV TREDJE SISTA stycket av svaret konstateras följande: ”Sjöarbetstidslagen eller kollektivavtalen känner inte till någon kortare tidsenhet än en timme vid ersättning av övertidsarbete, så en halvtim- mes övertidsarbete ersätts också som en hel timme.” Det stämmer att kollektivavtalen för besättning i utrikesfart inte känner till någon kor- tare tidsenhet än en timme och att monetär ersättning för övertids- arbete fastställs med en divisor av månadslönen. Sjöarbetstidslagen och 20 § i den som rör arbetstidsbokföring känner däremot till halv- timmar. Enligt paragrafens tredje mening räknas en påbörjad halv- timme som en full halvtimme vid ersättning för övertidsarbete. No- tera ordet ”påbörjad”. Undertecknad hade då texten skrevs nämligen
en särskild situation i åtanke där en sjöman avbryter sin dygnsvila för att utföra bara en halvtimmes arbete med att t.ex. förtöja och lossa ett fartyg i samband med ett kort hamnbesök eller vid delta- gande i räddningsövningar. Eftersom arbetstagarens vila avbryts i sådana situationer i mer än en halvtimme om man räknar med för- beredelser och påklädnad ska ersättningen för övertidsarbete i såda- na fall betalas för en hel timme från den första timmen som avbröt vilan. Denna tolkning stöds även av bestämmelsen i 9 a §, enligt vilken en arbetstagare ska ges tillräckligt med ersättande vilotid om dennes vilotid störs, dvs. man ersätter den förlorade vilan, inte tiden som lagts på arbete. Tack till våra skarpsynta läsare!
   Olycksfall i arbetet – se till att anmäla rätt uppgifter till försäkringsbolaget!
ENLIGT LAGEN OM OLYCKSFALL i arbetet och om yrkessjukdo- mar är ett olycksfall en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till en skada eller en sjukdom hos en arbetstagare. En yttre faktor är en omständighet som är oberoende av olycksfallets offer: t.ex. is eller olja på fartygets däck som orsakar ett fall eller att het olja stänker på huden. Plötslig avser kortvarig och av engångsnatur. Oväntad är ordagrant oanad och oförutsedd. Alla dessa drag måste uppfyllas för att försäkringsbolaget ska be- handla det inträffade som olycksfall i arbetet och betala ut ersätt- ning.
Därför har olycksfallsanmälan en viktig och till och med avgö- rande roll. Efter att arbetsgivaren fått kännedom om skadehändel- sen från arbetstagaren eller på annat sätt ska arbetsgivaren anmäla olycksfallet till försäkringsbolaget utan dröjsmål och senast inom tio vardagar. Om arbetsgivaren inte gör någon anmälan kan den skadade arbetstagaren själv göra det direkt till försäkringsbolaget.
I lagen fastställs vilka uppgifter som olycksfallsanmälan ska innehålla. Viktigast är en beskrivning av det inträffade, dvs. infor- mation om när och var skadehändelsen inträffade, omständighe- terna, orsakerna och följderna. Uppgifterna måste vara exakta, kor- rekta och beskrivande. Till exempel ordet ”snubbla” är inte lika entydigt som ”ramla” eller ”falla”. Skriv hellre för mycket och ingå- ende än för lite och knapphändigt. Anmälan bör helst upprättas tillsammans med en företrädare för arbetsgivaren (ofta fartygets sjukskötare eller medicinstyrman). Om det inte är möjligt kan ar-
betstagaren alltid be att få granska anmälan innan den skickas in till försäkringsbolaget. Förtroendemän och arbetarskyddsfullmäk- tige kan också hjälpa till och fungera som medhjälpare.
Lika viktigt är att söka vård så snart som möjligt efter olycksfal- let; hellre en gång i onödan än först efter en tid. Försäkringsbolaget bedömer det inträffade baserat på uppgifterna i olycksfallsanmälan och läkarutlåtanden, varför det är viktigt att medicinska undersök- ningar görs direkt. Av samma skäl är det bra att läsa igenom läka- rens utlåtanden noggrant och vid behov be läkaren korrigera felak- tiga och bristfälliga uppgifter direkt.
Exakthet och noggrannhet i agerandet efter olycksfallet, en väl- upprättad anmälan och täckande läkarutlåtanden sparar många bekymmer och överklaganden i något som kan påverka hela resten av livet!
Ha en säker jul!
Frågor är välkomna:
sannaleena.kallio@smu.fi
    2018 • 5 // MS 59

   57   58   59   60   61