Page 10 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 10

                Mikä synnyttää korkean lisäarvon liiketoimintaa?
Työn murros, arvoverkkojen muutokset ja alustatalous sekä yhteiskunnalli- set reformit luovat uudenlaisia mahdollisuuksia yritystoiminnalle ja kasvulle Julkisella sektorilla voi olla palveluiden tilaajana ja järjestäjänä tärkeä rooli uuden liiketoiminnan mahdollistajana Myös asiakkaan tarpeet ja arvot vai- kuttavat siihen, millainen yritystoiminta menestyy jatkossa
Elämän laatu ja merkityksellisyys, yksilön kokema hyvinvointi tai arjen toi- mivuus ovat tekijöitä, joista olemme valmiita maksamaan hiukan enemmän Yrityksissä täytyy oppia tunnistamaan ja tuottamaan niitä tunne- ja elämys- kokemuksia, joita asiakkaat edellyttävät
Myös teknologian kehittyminen, esimerkiksi tekoälyn tai keinotodellisuu- den käyttäminen, nostavat esiin ongelmia, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan
 Työn ja osaamisen murros
• Arvoa tuottavat yritykset / työllistävät työt
• Uudet osaamisvaatimukset
• Johtaminen
• Rohkeat yksilöt
• Kasvun ja työllisyyden
erkaantuminen
Asiakkaan tarpeet
• Arvojen muutokset
• Emootioiden
tunnistaminen
• Käytettävyys
Yhteiskunnallinen arvo
• Kestävä kehitys
• Rajalliset resurssit: ruoka,
vesi, aika
• Hyvinvointiosaaminen
• Jakamistalous
• Ilmiölähtöisyys
• Sosiaaliset innovaatiot
Yhteiskunnalliset reformit
• Maakuntauudistus • SOTE-uudistus
• Liikennekaari
Globaali työnjako ja arvoverkot
• Geoekonomiset valinnat • Alustatalous
• Muualla tuotetun tiedon
ja teknologioiden
hyödyntäminen
• Työvoiman liikkuvuus
Kumppanuudet ja ekosysteemit
• Yksityisen ja julkisen kumppanuudet
• Kokeilut ja kehitysympäristöt
• Osaamisen kumuloituminen, jalostaminen ja kaupallistaminen
• Radikaalit innovaatiot
• Rohkea raha
• Edelläkävijämarkkinat,
innovatiiviset julkiset hankinnat
Kasvun uudet ajurit
 Korkean lisäarvon liiketoiminta ja työpaikat
Teknologian, humanismin ja luovuuden liitto
• Keinoäly, robotiikka
• Etiikka
• Monialaisuus ja -taitoisuus • Luovan osaamisen
hyödyntäminen
KESTÄVÄN KASVUN JÄLJILLÄ 10


   8   9   10   11   12