Page 11 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 11

                monenlaisia humanistisia ja luovia tietoja ja taitoja Etiikan tai pedagogian osaaminen, kulttuuristen arvojen tuntemus tai uudistava luovuus tuovat kil- pailuetua
Julkisen sektorin tehtävänä on tehdä kasvu mahdolliseksi
Innovaatiopolitiikan toimijoilla on edessään lisähaaste: miten rakennetaan kansalaisten toimeentulon ja aktiivisen toimintakyvyn edellytykset, kun perinteistä palkkatyötä ei välttämättä riitä kaikille On arvioitu, että jopa 40 prosenttia nykyisistä työpaikoista voidaan korvata tietokoneilla, roboteilla ja tekoälysovelluksilla Hyvin merkittävään osaan nousevat digitaaliset palve- lualustat Ne ja kansalaistalouden synnyttämät uudet ansaintamallit voivat parhaimmillaan avata uuden kanavan innovaatioille ja kansainvälisille vien- tituotteille
Uudistavassa innovaatiopolitiikassa valtio ja julkinen sektori voivat toimia innovaatioiden mahdollistajina ja suunnannäyttäjinä Tässä roolissa niiden tehtävänä on tunnistaa nousevia kasvun ajureita sekä uusia liiketoiminta- mahdollisuuksia, jotka liittyvät talouden, yhteiskunnan ja teollisuuden uudis- tumiseen
Valtio ei itse päätä voittavista ekosysteemeistä, mutta se voi tehdä strategisia valintoja ja ratkaisulähtöistä politiikkaa, jossa parhaat kyvykkyydet ja voima- varat suunnataan tehokkaasti ja kestävästi Elinkeino- ja innovaatiotoimin- taa edistävän ja innovaatioille suotuisan toimintaympäristön luomisen lisäksi valtio voi tehdä kohdennettuja toimenpiteitä, joilla se tukee perinteisten toi- mialojen uudistumista ja uusien kasvualojen ja -yritysten syntymistä
  Arvonmuodostuksen lähteitä
Perustutkimus, julkinen tieto – tieto jota soveltamalla tai jakamalla voidaan tuottaa hyötyä
Koulutusjärjestelmä – osaaminen joka mahdollistaa uuden luomisen
Arvot, hyvinvointi – asiakkaan eri ta- soiset tarpeet jotka tulevat tyydytettyä
Kulttuuri, taide – merkitykset jotka asiakas/kuluttaja liittävät hankintaansa
Sijainti, ilmiöt, alustat – mahdollisuu- det jotka tarjoavat asiakkaalle uutta etua
KESTÄVÄN KASVUN JÄLJILLÄ 11   9   10   11   12   13