Page 9 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 9

                 Arvonluonnin uusi
logiikka haastaa perinteisen innovaatiopolitiikan
Arvonluonnin tuomat haasteet ja mahdollisuudet
sekä tarve ratkaista isoja yhteiskunnallisia ongelmia, kuten ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen tai syrjäytyminen, ovat kaikkialla maailmassa nousemassa innovaatiopolitiikan kärkeen.
Pirjo Kutinlahti, neuvotteleva virkamies ja Petra Tarjanne, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
Perinteisen markkina- ja järjestelmäpuutteiden korjaamisen sijaan moderni innovaatiopolitiikka pyrkii etsimään keinoja, joilla se voi tukea yritysten ja loppukäyttäjien välistä vuorovaikutusta, tunnistaa kasvun uusia ajureita sekä hyödyntää digitalisaation ja muun teknologisen kehityksen mahdolli- suuksia Uuden arvonluonnin edistämisen välineistöä ovat liiketoiminta- ja yrittäjäekosysteemit, kiihdyttämöt, kokeilujen mahdollistaminen ja kump- panuudet Niiden avulla vauhditetaan yritysten uudistumista ja kansainvä- listymistä
Innovaatiopolitiikan yksi keskeinen tavoite on riskinottoon ja rohkeisiin valintoihin kannustaminen Valinnat vaativat tietoa uusista nousevista kas- vumahdollisuuksia ja kasvun ajureista, osaamisvahvuuksista ja muista kilpai- lueduista sekä yritysten valmiuksista pitkäjänteisiin kehittämisinvestointei- hin
Seuraavan sivun kuvassa on kuvattu ilmiöitä, jotka näkemyksemme mukaan ohjaavat tulevaisuuden kasvun ja innovaatiotoiminnan valintoja
KESTÄVÄN KASVUN JÄLJILLÄ 9


   7   8   9   10   11