Page 27 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 27

                 Miten työn tekijä osallistuu arvonluontiin alustataloudessa?
Uuden arvon syntyminen käyttäjille innovaation myötä säteilee parhaimmillaan ympäristöön toiminnan parantuneena laatuna, uusien markkinoiden avautumisena, parempana taloudellisena tuloksena, henkilöstön sitoutumisena ja jäljittelijöiden ilmaantumisena.
Mervi Hasu, apulaisprofessori, Oslon yliopisto ja vanhempi tutkija, Työterveyslaitos
Työntekijän – ammattilaisen – rooli ja merkitys arvonluonnissa on viime vuosina jäänyt selvästi käyttäjänäkökulman varjoon On tärkeää antaa asialle huomiota nyt, kun alustatalous tuotantomuotona etenee Tutkimuksessa on käsitelty työntekijöiden osallistumista kehittäjinä, designereina periaat- teessa kahdella tavalla Yksilöllisesti suuntautunut näkemys kiinnittää huo- miota työntekijään työnsä tuunaajana (work crafters), joka proaktiivisesti muuntaa tehtäviä ja työpaikan suhteisiin liittyviä rajoja muokatakseen työs- tään itselleen merkityksellisen Tämä yksilöllisestä muokkauksesta lähtevä toiminta voi johtaa myös organisaatiota hyödyttäviin innovaatioihin eli laa- jenevaan arvonluontiin
Yhteistoiminnallisesti suuntautunut collaborative design -näkemys korostaa, että ei ole olemassa selvää rajaa tuotekehittäjien, käyttäjien ja työntekijöiden välillä Kaikki ovat potentiaalisia ja kyvykkäitä kehittäjiä itselleen mielek- kääksi koetussa toiminnassa Kehittämishalu ja panostukset ulottuvat oman työtehtävän ja organisaation ulkopuolelle, ja niihin liittyy muutoksen ja inno- vaatioiden tavoittelu
TYÖN MURROS 27

   25   26   27   28   29