Page 28 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 28

                Perinteisestä kehittämisestä arvon yhteisluontiin
Yrityksissä näitä ajatuksia on käytännössä hyödynnetty eri vuosikymmeninä, kun ne ovat pyrkineet saamaan työntekijöidensä ideoita ja resursseja käyt- töön Tutkimuksissa on lisäksi osoitettu, että kehittämiseen osallistuminen ja koettu työhyvinvointi liittyvät yhteen
Työntekijöiden voimaannuttamisesta on siirrytty käyttämään työntekijäläh- töisen innovaation käsitettä, ja viime aikoina jopa palvelupainotteiseen logiik- kaan nojaavaa arvon yhteisluomisen käsitettä Sen perusta on, että käyttäjät ja työntekijät yhdessä ovat lähtökohtaisesti osa prosessia, jonka kautta arvo lii- tetään mihin tahansa palveluun tai tuotteeseen Työntekijät ja käyttäjät ovat ikään kuin samalla puolella, vaikka eivät olisi lainkaan keskenään tekemi- sissä, tai olivatpa he sitten vuorovaikutuksessa virtuaalisesti tai kasvokkain, tai olipa kyseessä organisaatiokonteksti, verkosto tai ekosysteemi
”Kehittämiseen osallistuminen ja koettu työhyvinvointi liittyvät yhteen.”
Edellisille lähes vastakkaisia ovat eräät viimeaikaiset näkemykset, joiden mukaan uusi tiedonmuodostus ja arvonluonti voidaan toteuttaa suureksi osaksi tekoälyn ja koneoppimisen avulla ja organisoida match-making-algo- ritmien johtamana tuotantona digitaalisilla alustoilla Tällöin käyttäjän, työn- tekijän ja asiantuntijan panosta ei tarvittaisi Tärkeintä on käyttäjän oikeus saada tarvitsemansa palvelu tai ratkaisu ongelmaansa nopeasti ja halvalla Ammattilaisten rooli nähdään turhana vallankäyttönä ja hidasteena nopealle ongelmanratkaisulle Käyttäjät kuluttajina ja työntekijät ammattilaisina näh- dään vastakkaisina toisilleen
Työntekijän rooli muuttuu alustojen myötä
Alustatalouden tuotantotapa eroaa huomattavasti perinteisten tuotanto- muodoista sen suhteen, miten työntekijän rooli ja kontribuutio ovat mukana arvonluonnissa Erojen tarkastelu olisi hyödyllistä juuri nyt, kun alustatalou- den organisointimuodot kehittyvät nopeasti ja sääntelyä vasta kehitetään
Itse olen tutkinut kehitys- ja innovaatiotoimintaa valmistavassa teollisuu- dessa (pipeline economy) ja palveluissa (service economy) ja aivan viime aikoina olen kurkistanut alustataloudessa (platform economy) tehtävään työhön Havaintoni työntekijän kontribuutiosta arvon yhteisluomiseen osal-
TYÖN MURROS 28


   26   27   28   29   30