Page 29 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 29

                 Työntekijän kontribuutio arvon yhteisluonnissa
 Putkiohjattu tuotanto
 Palvelu- tuotanto
 Alusta- tuotanto
 Osittainen
 Suuri
 Pieni / olematon
listumisessa tuotantomuodoittain on esitetty yksinkertaistettuna oheisessa kuvassa
Kanavoidussa, ’putkiohjatussa’ tuotannossa työntekijän osallistumista kehit- tämiseen ja asiakasrajapintaan on vuosien saatossa lisätty, mutta sitä on kont- rolloitu ja rajattu Tällaisella yrityksellä voi olla 100-vuotias ja samanaikai- sesti uudistuva innovaatio- ja johtamiskulttuuri, jonka ansiosta se luo uutta osaamista ja menestyy markkinoilla globaalin talouden shokeista huolimatta Palveluita on puolestaan kehitetty lähestulkoon palvelujen päivittäisen tuot- tamisen osana Työntekijät ovat käyttäjien ohella sen asiantuntijoita
Ihmisen merkitys ei katoa
Kun palveluinnovaatioiden tarve on alettu syvällisemmin ymmärtää, työn- tekijöiden ja käyttäjien osallistumista kehittämiseen on merkittävästi kasva-
TYÖN MURROS 29   27   28   29   30   31