Page 38 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 38

                Liiketoimintaympäristön näkökulmasta keskeistä on ymmärtää, mitä maa- ilmassa tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa Ymmärryksen hankkimiseen on olemassa systemaattisia menetelmiä ja tietolähteitä, kuten erilaiset business intelligence -lähestymistavat, ennakointi, skenaariotyöskentely ja markki- naymmärrys
Strateginen ymmärrys linkittyy keskeisesti innovaatiotoiminnan toivottui- hin vaikutuksiin Olen tavannut aivan liian monta turhautunutta tuotekehi- tysjohtajaa, jotka eivät saa riittävää strategista tukea liiketoimintajohdolta toiminnalleen Muutamat organisaatiot, kuten Tikkurila ja Ahlstrom, ovat viime vuosina nimittäneet innovaatiojohtajan, mikä on ollut erinomainen malli tuotekehityksen ja liiketoimintajohtamisen linkittämiseksi
Resurssien suhteen on oltava realistinen On mietittävä tarkasti, miten rajal- liset resurssit hyödynnetään ja optimoidaan esimerkiksi tuotantolaitteiston, teknologian ja ihmisten osaamisen osalta
Innovaatiotoiminta tarvitsee ihmisen
Prosessin voi piirtää paperille ja viilata insinöörimäisesti kuntoon palikka kerrallaan, mutta se ei vielä takaa toivottua lopputulosta
Ranskalaisen INSEADin professori Christoph Loch selvitti 2000-luvun alussa, että autoteollisuuden tuotekehityksen tuloksista vain yksi kolman- nes syntyi virallisen tuotekehitysprosessin mukaisesti Toinen kolmannes oli peräisin johdon lemmikkiprojekteista ja kolmas kolmannes epäviralli- sista projekteista Merkityksellistä on, että nämä kolme eri tapaa olivat yhtä menestyksekkäitä
Ilmiö kertoo siitä, että innovoinnissa tarvitaan sekä virallista että epäviral- lista toimintaa Puhun mahdollistajista, joita tarvitaan niin yksilöiden, tii- mien kuin organisaation tasolla
Mahdollistajat voidaan jakaa sosiaalisiin, fyysisiin ja virtuaalisiin ympäris- töihin Tärkein näistä on sosiaalinen ympäristö eli ihmisten luovuus ja toi- meenpanokyky Selkeä havaintoni on, että yleensä luovuudesta ei ole puu- tetta vaan ihmiset ovat lähtökohtaisesti idearikkaita ja haluavat kehittää uutta Pullonkaula on usein juuri toimeenpanokyvyn puute organisaation eri tasoilla
TYÖN MURROS 38


   36   37   38   39   40