Page 37 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 37

                 Tulevaisuuden kilpailukyky luodaan innovaatioekosysteemeissä
Innovaatiotoiminta vaatii monipuolista osaamista yrityksen sisällä, mutta myös kykyä löytää uusia ja yllättäviäkin yhteistyökumppaneita.
Pekka Berg, johtaja, Innoman Oy
Kyvystä innovoida ja kehittää uutta tarjoamaa tulee jatkossa yritysten ja orga- nisaatioiden menestymisen keskeisin asia Tarkastelen tätä osaamista kol- mesta eri näkökulmasta Tarvitsemme osaamista ymmärtää, mitä on innovaa- tiotoiminta Tarvitsemme luovuutta ja toimeenpanokykyä toteuttaa innovaa- tiotoiminnan eri osa-alueita Lisäksi meidän on ymmärrettävä oman yrityk- semme ja organisaatiomme toiminnan lisäksi koko innovaatioekosysteemin dynamiikka
Mitä on innovaatiotoiminta?
Innovaatioprosessi mahdollistaa toiminnan uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämiseksi Innovaatioprosessi jaetaan tyypillisesti kolmeen vaiheeseen: alkuvaiheeseen, kehitysvaiheeseen ja kaupallistamisvai- heeseen
Keskityn seuraavassa lyhyesti alkuvaiheeseen, joka on yleisesti ymmärretty kaikkein keskeisimmäksi vaiheeksi
Innovoinnin alkuvaiheessa on otettava huomioon kolme keskeistä näkökul- maa: liiketoimintaympäristö, strategia ja resurssit
TYÖN MURROS 37


   35   36   37   38   39