Page 10 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 10

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
Pääkirjoitus
 uusiseelantilaisten ja australialaisten kanssa. Ikääntyneiden ryhmässä emme sen sijaan pär- jää hyvin.
Tämänkertaisen numeromme teemana on työ ja teknologia. Lähestymme aihepiiriä laveasti useiden artikkelien teemoilla.
Olli Koski käsittelee tekoälyä ja muuttuvaa työtä. Koski tuo esille myös tekoälyn ja siihen liittyvien ajattelumallien historiaa. Kosken työ- poliittisissa johtopäätöksissä katsotaan, että pohjoismainen malli antaa erinomaiset lähtö- kohdat tekoälyaikaan.
Jaakko Matomäki, Tiia Leuhu ja Jouni Alin
esittelevät artikkelissaan työnvälityksessä käy- tettyjä mätsäysalgoritmejä. Näitä lähestymis- tapoja on myös testattu todellisella aineistolla. Tuloksena on mätsäysalgoritmi, joka ennus- taa työllistymistä mahdollisimman hyvin. Keskeisimmiksi yksittäisiksi työllistymistä ennustaviksi tekijöiksi muodostuivat sijaintite- kijät ja ammatti.
Jari Vainiomäki ja Petri Böckerman tarkas- televat palkkojen ja työllisyyden muutosten ja ammattien tehtäväsisältöjen välisiä yhteyksiä. Tehtäväsisällöissä on myös selkeä teknologinen ulottuvuutensa. Tekijät käsittelevät intellek- tuaalisuuden, sosiaalisuuden, autonomisuuden sekä informaatio- ja kommunikaatioteknologian käytön yhteyksiä palkkatasoon. Vainiomäki ja Böckerman kaipaavat Suomeen ammattien teh- täväsisältöjen tietokantaa.
Tuuli Turja ja Tuomo Särkikoski nostavat esille kiinnostavan aiheen: varastavatko robo- tit hoivatyöt? Suomalaiset ovat eri kysely- jen mukaan suhteellisen myönteisiä robotteja kohtaan. Muihin maihin verrattuna suomalai-
set näkevät robotit harvoin töiden varastajina. Hoiva-alan ammattilaiset pitävät ajatuksesta roboteista fyysisesti kuormittavien tehtävien avustajana. Terveydenhuollon koulutuksessa on toistaiseksi vain vähän palvelurobottien käyt- töön liittyviä sisältöjä.
Tuomo Alasoini erittelee joukkoistetun työn muotoja, levinneisyyttä ja merkittävyyttä työ- elämän muutosilmiönä. Suomessa online -työtä tarjoavat alustat voivat edistää työllistymistä pit- kienkin matkojen päästä, mutta tällainen työ tus- kin voi olla monelle pääasiallinen toimeentulon lähde. Joukkoistettuun työhön sisältyy työelä- män laadun kannalta mahdollisuuksia esimer- kiksi oman osaamisen tunnetuksi tekemiseen, toisaalta riski on vaikkapa työn tekijöiden oikeu- dellinen asema. Joukkoistaminen voisi myös aut- taa vaativassa ongelmanratkaisussa.
Arja Haapakorpi tarkastelee ammattien muu- tosta digiajassa. Hän katsoo ammatillisen kou- lutuksen nykyisessä hajanaisessa muodossaan vastaavan ammattien muutokseen epäsyste- maattisesti ja hajanaisesti. Haapakorpi katsoo, että kiintoisinta digitaalisesti teknologistuvassa työelämässä on ammattien uudelleen rakentu- minen ja teknologian yhdistyminen työn orga- nisointiin erityisenä digitaalisena ympäristönä.
Ajatuksia herättäviä lukuhetkiä!
 10
Seuraavan numeromme 2/2018 aineiston määräpäivä on 7.5.2018.
Vuoden 2018 muut aineistopäivät ovat
10.9. ja 12.11.


   8   9   10   11   12