Page 11 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 11

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Artikkeleita
 Tekoäly ja muuttuva työ
Olli Koski1
Tekoälyonnoussutparinviimevuodenaikana hyvin voimakkaasti yhteiskunta- ja työpo- liittiseen keskusteluun. Tekoälyteknologian ja
sen mahdollistaman automaation odotetaan muokkaavan työmarkkinoita ja työpaikkaraken- teita merkittävästi. Tässä artikkelissa kuvataan ensin tiivistetysti mitä tekoälyllä tarkoitetaan ja miksi siitä puhutaan juuri nyt. Tämän jälkeen nostan esiin arvioita tekoälyn työmarkkina- ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tekoäly ja digitaalinen alustatalous liittyvät toisiinsa ja ne vahvistavat toistensa leviämistä. Lopuksi käyn läpi keskustelua tekoälyn tulonjakovaikutuk- sista ja tiivistän artikkelin keskeiset havainnot sekä työpoliittiset suositukset.
Tekoälyn kehitysvaiheet
Tekoäly ei ole uusi asia. Ihmiset ovat spe- kuloineet keinotekoisen älyn mahdollisuu- della kautta historian. Esimerkkeinä voi mai- nita antiikin Kreikan mytologian kuvanveis- täjä Pygmalionin, jonka veistämän patsaan Afrodite herätti eloon, keskiaikaisen alkemis- tin Paracelsuksen mini-ihmisen homunculuk- sen tai juutalaisen perinteen rabbien luomat
golemit. Tutumpia ovat modernin tieteiskir- jallisuuden useimmiten ihmistä vastaan kään- tyneet yleiset tekoälyt, kuten Terminator- elokuvien Skynet-puolustusjärjestelmä tai 2001: Avaruusseikkailun HAL 9000 –supertietokone.
Tekoälyn mahdollisuus ja idea ovat perus- tuneet  loso selle lähtöoletukselle, että ihmi- sen ajattelu voidaan formaalisti mallintaa. 1940–50-luvulla matematiikan ja tietojenkä- sittelyn läpimurrot näyttivät tuovan keinoä- lyn mahdollisuuden jo lähelle. Joukko tutki- joita suhtautui toiveikkaasti mahdollisuuteen rakentaa tietokoneen avulla keinotekoiset aivot. Nykyaikaisen tekoälytutkimuksen isänä pidetty Alan Turing kirjoitti vuonna 1950 mer- kittävän artikkelin, jossa hän eritteli kysymystä: Pystyvätkö koneet ajattelemaan? Vuonna 1956 järjestettiin Yhdysvaltain itärannikon huip- puyliopisto Darthmouthissa kuuluisa konfe- renssi (Dartmouth Summer Research Project on Arti cial Intelligence), jonka valmisteluai- neiston yhteydessä ”älykkäitä koneita” koskevan tutkimussuuntauksen nimeksi annettiin tekoäly.
Darthmouthin konferenssin jälkeen seu- rasi tekoälyn kulta-aika. Tutkijat ja rahoittajat
 1 Olli Koski, VTM, johtaja, työ- ja elinkeinoministeriö
11   9   10   11   12   13