Page 101 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 101

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Nytt inom arbets- och entreprenörskapsforskning
 Nytt inom arbets- och etreprenörskapsforskning
 Verksamhets- och utvärderingsundersökning av pilotprojekt inom spetsprojektet för arbetsförmedlingen (2017), Olli Oosi; Janika Keinänen; Laura Jauhola; Jeremias Kortelainen; Risto Karinen ja Mikko Wennberg, Owal Group Oy
Arbets- och näringsministeriet publikationer 43/2017
En verksamhets- och utvärderingsunder- sökning har följt hur de pilotprojekt som ingår i spetsprojektet för arbetsförmedlingen
har utfallit från sommaren 2016 till september 2017. Målet med undersökningen är att stödja arbets- och näringsbyråerna i genomförandet och utvecklandet av pilotprojekt som gäller resultatbaserade köpta tjänster. Pilotprojekten har lyckats som försök, och av dem kan man dra lärdomar för fortsatt utveck- ling av pilotprojekten. Kundantalet inom pilot- projekten är i sin helhet så litet att några bety- dande slutsatser inte kan dras. En fungerande handledning av kunderna är en viktig förkla- rande faktor för ett positivt utfall av pilotpro- jekten. Under granskningsperioden har syssel- sättningsresultatet i regel varit lika bra hos de kunder som varit intresserade av pilotprojekten som hos dem som inte har deltagit i pilotprojek- ten. Inom pilotprojekten har inledande av före- tagsverksamhet endast delvis varit ett verkligt
alternativ. Bland pilotprojekten för företags- tjänster har de bästa resultaten fåtts i de pilot- projekt som varit kopplade till ett klart behov och målsättningar.
I utvärderingen rekommenderas att handled- ningen av kunderna bör ske mer systematiskt och klarare än nu. Upphandlingar bör genom- föras som förhandlat förfarande och med tyngd- punkt på kvalitetsfaktorer och konkurrens. Pilotprojekt bör prövas på personer som varit arbetslösa en längre tid, urvalet av kunderna ske slumpvis och referensscenarier användas. Tjänsteproducenterna bör uppmuntras att pröva olika saker under pilotprojektens gång. När större valfrihet införs bör kommunikationen om tjänsteproducenternas marknadsföring och tjänster utökas. Företagande och nya former av sysselsättning bör ännu bättre än tidigare beak- tas som alternativ för sysselsättningsresultatet.
101


   99   100   101   102   103