Page 100 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 100

Uutta työ- ja yrittäjyystutkimuksen alalta Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
 Uutta työ- ja yrittäjyystutkimuksen alalta
 Työnvälityksen kärkihankkeen pilottien toiminta- ja arviointitutkimus (2017), Olli Oosi; Janika Keinänen; Laura Jauhola; Jeremias Kortelainen; Risto Karinen ja Mikko Wennberg, Owal Group Oy
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 43/2017
Toiminta- ja arviointitutkimus on seurannut työnvälityksen kärkihankkeeseen kuulu- vien pilottien toteutumista kesästä 2016 syys-
kuuhun 2017 saakka. Tutkimuksen tavoitteena on tukea TE-toimistoja työnvälityksen tulospe- rusteisten ostopalvelupilottien toteuttamisessa ja kehittämisessä.
Pilotit ovat onnistuneet kokeiluina ja niistä voidaan oppia uusien pilottien jatkokehittelyyn. Pilottien asiakasmäärä on kokonaisuudessaan niin pieni, että merkittäviä johtopäätöksiä ei voi tehdä. Asiakasohjauksen toimivuus on kes- keinen pilottien onnistumista selittävä tekijä. Tarkastelujaksolla työllistymistulos on ollut pääasiassa yhtä hyvä piloteista kiinnostuneilla asiakkailla kuin niillä, jotka eivät ole osallis- tuneet pilotteihin. Yritystoiminnan aloittami- nen on ollut piloteissa aitona vaihtoehtona vain osittain. Yrityspalvelupiloteista tuloksellisimpia ovat olleet selkeään tarpeeseen ja tavoitteenaset- teluun liittyneet pilotit.
Arvioinnissa suositellaan, että asiakasoh- jaus tulee toteuttaa nykyistä systemaattisem- min ja selkeämmin. Hankinnat tulisi toteuttaa neuvottelumenettelynä ja laatutekijöitä sekä kilpailullisuutta painottaen. Pilotteja tulisi kokeilla pidempään työttömänä olleille, asi- akkaiden valintaa arvalla ja vertailuasetelmaa hyödyntäen. Palveluntuottajia tulisi rohkaista erilaisten asioiden kokeiluun pilottien aikana. Valinnanvapauteen mentäessä tulee lisätä pal- veluntuottajien markkinointia ja palveluita kos- kevaa viestintää. Yrittäjyys sekä työllistymisen uudet muodot tulisi entistä paremmin huomi- oida työllistymistuloksen vaihtoehtona.
100


   98   99   100   101   102